ВУЗ ШАГ

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 "Калинка"

 

Звіт керівника

Звіт директора дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) № 14 “Калинка”
Богданової Інни Ігнатівни

 

Перед педагогічним колективом та громадськістю

17.06.2020р.

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета:

n     Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Завдання звітування:

n     1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

n     2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом

/uploads/editor/430/69255/sitepage_60/files/zvit_direktora_2020.doc

Звіт директора дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) № 14 “Калинка”
Богданової Інни Ігнатівни

 

Перед педагогічним колективом та громадськістю

27.06.2018р.

 

    Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета:

   Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

   1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

     2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом

Порядок денний:

    1. Вибори голови та секретаря зборів

    2. Вибір лічильної комісії

    3. Звіт завідувача.

    4. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

    5. Таємне голосування.

Присутні:

   Колектив закладу

   Батьківський комітет

   Члени ради закладу

   Представники громадськості

Шановні колеги, батьки, запрошені, ось і закінчився ще один навчальний рік. Для всіх нас він був вдалим, плідним, ефективним. І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу дошкільного закладу, оцінити мою діяльність як директора протягом 2017– 2018 навчального року.

Як директор дошкільного закладу у своїй діяльності керуюся Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками завідувача, Законом України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», законодавством України, нормативними актами, що регламентують роботу керівника

Я, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних органах, установах, організаціях. Органом громадського самоврядування в закладі є загальні збори (конференція) колективу закладу та батьків. У період між загальними зборами діє Рада закладу. Отже до складу органів самоврядування входять:

- батьківські комітети груп

- профспілковий комітет

- загальні збори батьків та членів трудового колективу

Враховуючи сучасні вимоги, я використовую стиль керівництва – демократичний, так як більшість рішень приймаються на основі думки колективу і інтересів справи. Намагаюсь створити такий мікроклімат, щоб успіхи кожного сприймались продуктивно, підтримую ініціативність та самостійність. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди. Контроль здійснюється заради позитивного кінцевого результату. Разом з колективом працюю над створенням позитивного іміджу закладу.

Метою моєї управлінської діяльності та адміністративної ланки стало створення найсприятливіших умов для саморозвитку особистості педагога і дитини, реалізації особистісно-орієнтованого навчання і виховання

 Педагогічний колектив складається з 26 вихователів, 2 вихователів-методистів, практичного психолога, інструктора з фізкультури, музичних керівників, керівників гуртків з англійської мови та хореографії 

 Робота педагогічного колективу щодо виконання вимог Програми «Дитина в дошкільні роки»

         Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, Програмою «Дитина в дошкільні роки», а також, в практиці роботи ДНЗ використовуються навчальні посібники, рекомендовані МОН України.

Упродовж 2017-2018 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети: підвищення якості проведення навчально-виховної роботи шляхом впровадження інновацій, удосконалення професійної майстерності кожного педагога.

Планування роботи дошкільного навчального закладу відповідає принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності. Календарно-тематичне планування педагогів закладу ведеться згідно з пам’ятками, розробленими методичною службою. В житті дошкільників практично рівномірно збалансовані різні форми активності.

За окремими програмами та календарними планами до них організована робота гуртків: «Англійська мова» – керівник Хир’янова С.І., Глухова І.В. «Хореографія» – керівник  Коваленко І.В. Гурткова робота сприяє розвитку здібностей, почуттів, емоційної сприйнятливості дітей.

З метою реалізації  Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», положень Національної доктрини розвитку освіти, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Типового положення про дошкільний навчальний заклад та інших нормативних документів, передбачених чинним законодавством та накресленим річним планом роботи на 2017 – 2018 н.р. колектив дошкільного навчального закладу спрямовував свою діяльність на вирішення завдань:

1. Удосконалювати роботу щодо усвідомлення вихованцями норм і правил здорового способу життя шляхом застосування сучасних методик та технологій, формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності.

2. Продовжити вдосконалювати  роботу щодо національно-патріотичного виховання дошкільників шляхом створення відповідних умов для ефективної реалізації завдань з національно-патріотичного виховання дітей та активізації творчого потенціалу педагогів.

3. Забезпечувати системний, творчий підхід у використанні педагогами в роботі з дітьми інноваційних та сучасних інформаційних технологій

На виконання даних завдань проведена системна робота, спрямована на підвищення професіоналізму, зростання компетентності педагогів у питаннях виховання, навчання та розвитку дитини дошкільного віку.

         1.2. Рівень підготовки дітей до навчання у школі.

У 2018 році 91 дітину  випущено в школи міста. Вихователі старших груп  № 5, 8, 10, 11,12 якісно підготували дітей до школи.

З метою визначення готовності дітей до навчання в школі практичний психолог закладу Каліман О.М. провела  психологічну діагностику вихованців старших груп «Психологічна готовність дітей до навчання в школі».

 Робота з охорони життя і зміцнення здоров’я дітей.

Організація медико-профілактичної роботи. Роботу данного напрямку у закладі здійснюють сестра медична старша Вечірко Т.В.,  сестра медична старша Гребенюк М.Л, інструктор з фізкультури Петросян О.А.

У своїй роботі медична служба керується: Законом України «Про дошкільну освіту» ст.34 «Медичне обслуговування у дошкільному навчальному закладі», Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Наказом МОЗ та МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі», інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі, Положенням «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу», наказами управління освіти Кіровоградської міської ради, органів охорони здоров’я міста.

План роботи медичної служби на 2017 – 2018 н. р. складений відповідно до річного плану роботи закладу та виконаний в повному обсязі.

Належним чином оформлена обов’язкова документація, на кожну групу закладу оформлено лист здоров’я,  своєчасно складалися плани роботи і звіти, місячний та річний план профщеплень, здійснювався щомісячний аналіз захворюваності. Постійно контролюється стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування, щоденно проводяться ранкова гімнастика в музичному залі, фізкультурні заняття, відповідно до розкладу. Здійснюється контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри в садових групах щоквартально, в групах раннього віку – щомісячно.

За навчальний рік відсоток захворюваності дітей значно зменшився. За вересень-травень було випадків:

ГРВІ – 24,1%

Грип – 0,2%

Пневмонія – 0,6%

Бронхіт – 3,0%

Отит – 0,3%

Ангіна – 0,2%

Кон’юктивіт – 0,3%

Ентерит – 0,3%

Вітряна віспа – 0,6%

         В ДНЗ запроваджене 3-разове харчування за десятиденним меню, затверджені графіки видачі їжі для кожної вікової групи.

Харчування вихованців здійснювалосяся відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Старшою сестрою медично складена меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток.

Всі постачальники пройшли тендер і отримали дозвіл в Держпродспоживслужбі на постачання продуктів в заклад. Продукти харчування надходили разом з сертифікатами якості.

З мого боку та боку медичних працівників протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Постійно протягом року працювала Рада по харчуванню, яка працювала відповідно до положення про Раду з питань харчування.

На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводився аналіз виконання норм харчування:

 Групи загального розвитку

Назва

навчального закладу

Найменування

продукту

Норма на одну дитину

Фактично спожито за місяць на 1 дитину, грам

Виконання норм харчування (в середньому у % на одну дитину)

Ясельна група

Садова група

Ясельна група

Садова група

Ясельна група

Садова група

Хліб житній

20

40

20

40

100

100

Хліб пшеничний

55

80

42

60

76

75

Борошно пшеничне

15

25

9

12

60

48

Крохмаль

3

4

2

2

67

50

Крупи, бобові, макаронні вироби

30

45

34

49

113

108

Картопля

130

190

130

178

100

93

Овочі різні

180

230

115

180

64

78

Фрукти свіжі, цитрусові

45

100

21

51

47

51

Соки

50

70

30

45

60

64

Фрукти сушені

10

10

3

4

30

40

Кондитерські вироби

5

15

5

15

100

100

Цукор

35

45

27

38

77

84

Масло вершкове

12

21

11

20

92

95

Олія

6

9

6

9

100

100

Яйця, штук

1/4

1/2

11

18

100

82

Молоко, кисломолочні продукти

350

400

218

283

63

71

Сир кисломолочний

35

45

29

38

83

85

Сир твердий

3

5

2

4

67

80

Сметана

5

10

2

4

40

40

М'ясо, птиця, м’ясопродукти

60

100

53

79

88

79

Риба, рибопродукти

20

45

20

32

100

67

Кава злакова, цикорій

1

4

1

2

100

50

Какао

1

2

0,5

1

50

50

Чай

0,2

0,2

0,2

0,2

100

100

Сіль, сіль йодована

2

5

2

5

100

100

Лавровий лист

0,02

0,05

0,02

0,05

100

100

Томатна паста

2

2

2

2

100

100

Середній відсоток виконання норм харчування

76

68

 Організація фізкультурно-оздоровчої роботи.

Фізкультурно-оздоровча робота організовується під постійним медико-педагогічним контролем. У закладі проводяться різноманітні заходи для дітей, виконується режим рухової активності, з урахуванням стану здоров’я вихованців, їх самопочуття, рівня фізичного розвитку. Проводилисяя дні здоров’я:

- «Лісові пригоди»;

Вересень

- «Дружна лісова компанія»;

Жовтень

- «Ми із спортом дружимо – швидко  станем дужими»;

Листопад

- «Пригоди  у зимовому лісі»;

Грудень

- «Сніговик мандрівник»;

Січень

- «Масляна»;

Лютий

- «Веселі туристи»;

Березень

- «Козаки і козачата»;

Квітень

- «Кругосвітні подорожі»

Травень

 Фізкультурно-спортивні свята

«Весело змагаємось-спортом всі  займаємось» (групи старшого дошкільного віку)

 

Жовтень

«Ми із спортом дружимо» (групи середнього дошкільного віку)

Січень

 

«Як нам весело разом» (групи молодшого дошкільного віку)

Квітень

 

 Педагогічний та медичний персонал систематично здійснює роботу з гігієнічного виховання (валеологія, охорона безпеки життєдіяльності дитини, екологічне виховання). Один раз на квартал в ДНЗ проводилися Тижні безпеки життєдіяльності.

- Тиждень знань правил дорожнього руху  на тему: «Ми за безпеку руху» з 11 вересня по 15 вересня 2017 року

- Тиждень знань пожежної безпеки у термін з 06 листопада по 10 листопада 2017 року на тему «Сірники не чипай – вогонь не закликай!»

- Тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності на тему: «Наше багатство – здоров’я» з 12 по 16 лютого 2018 року

- Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему «Жити цікаво та безпечно» з 16 квітня по 20 квітня 2018 року

- Тиждень безпеки дорожнього руху на тему: «Руху правила єдині – знати їх усі повинні» з 07 травня по 11 травня 2018 року

1.3. Підвищення фахової майстерності через різні форми її організації.

Найбільш вагомі результати дає самоосвіта педагогів. Педагоги нашого закладу використовують різні методи самоосвітньої діяльності, значно збільшилась кількість педагогів, які використовують Інтернет джерела для пошуку інформації.

Педагоги ДНЗ є активними слухачами міських методичних об’єднань. Мною та вихователями-методистами Іщенко Т.М. та луховою І.В. контролювалась та організовувалась систематична робота з якісної участі педагогів в усіх засіданнях методичних об’єднань міста, засідань «Школи молодого вихователя».

         З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога» «Дошкільний навчальний заклад», комплект «Зразковий дошкільний заклад»: «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Музичний керівник», «Медична сестра», «Психолог дошкілля».

Робота з молодими спеціалістами, наставництво.

До початку навчального року в дошкільному закладі було розроблено план роботи з педагогами-стажистами, молодими та малодосвідченими педагогами, у якому поряд з іншими захо­дами відображалися заходи з питань ор­ганізації і проведення стажування моло­дих педагогів

З метою своєчасної і чіткої організації ро­боти із стажистами, молодими та малодосвідченими вчителями в навчальних  закладах о ви­дався наказ від 01 вересня 2017 року № 144-0 «Про стажування молодих спеціалістів та закріплення них за досвідченими педагогами», у якому було зазначено:

•    відповідальний за організацію стажу­вання;

•    строки проведення стажування;

•    список педагогів - стажистів і закріпле­них за ними вчителів – наставників.

В 2017 – 2018 н.р. в дошкільному закладі працювали такі молоді та малодосвідчені педагоги:

- Козюра Інна Володимирівна, вихователь, закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченко спеціальність «Соціальна педагогіка», працює в закладі з 11 вересня 2017 року

- Петросян Олена Аартемівна, інструктор з фізкультури, закінчила вищий навчальний заклад Відкритий міжнародний університет розвитку людини «України» за спеціальністю «Фізична реабілітація», працювала в закладі з 01 вересня 2017 року по 28 лютого 2018 року. Звільнилася за власним бажанням (виїхала на роботу за кордон)

Педагоги – наставники надавали допомогу молодим спеціаліс­там у розробці індивідуальних планів роботи; залучали молодих педагогів до участі в загально садових заходах, надають індивідуальну допомогу моло­дим учителям з питань удосконалення навчально-виховного процесу, прове­дення відкритих уроків та позакласних заходів;    організують і проводять декади настав­ника;

Педагоги - стажисти: на протязі навчального року користуються всіма правами і пільга­ми, які встановлені для педагогічних працівників нашого закладу, виконували свої функціональні обов'яз­ки згідно з посадою, яку обіймають.

На протязі 2018 – 2019 н.р. плідно працювала Школа молодого педагога

Основні напрями роботи школи:

         1. Здійснення заходів з поглиблення педагогічних знань, методології навчання, вивчення директивних матеріалів, документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

       2. Вивчення теорії, практики та методики навчання, виховання, психології, етики, аналіз програмних документів з питань навчально-виховної роботи, формування в молодих педагогів посадових умінь і навичок.

      3. Поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмету та методики його викладання, поповнення знань з усіх змістовних ліній Базового компонента дошкільної освіти

       4. Науково-методична робота з вивчення узагальненого передового педагогічного досвіду, визначення шляхів його творчого використання.

       5. Здійснення заходів щодо підвищення освітнього, науково-методичного та культурного рівня молодого педагога.

         1.4. Результати атестації і аналіз якісного і кількісного складу педагогічних працівників.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2016 – 2017 навчальному році була спрямована на підвищення якості проведення навчально-виховної роботи шляхом впровадження інновацій, удосконалення професійної

 

 №

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів

Фактична

кільк.

педагогів

1.

Курси підвищення кваліфікації

4

4

2.

Атестація

2

2

3.

Участь у роботі творчої групи

6

6

        В дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 14 «Калинка» в 2018 році атестувались такі педагогічні працівники: практичний психолог Каліман О.М. працювала над проблемою «Лялькотерапія як арт-техніка для діагностичної та корекційно-розвивальної роботи практичного психолога», вихователь Хир’янова С.І. - «Правове виховання дошкільників як чинник формування життєвої компетентності особистості». Педагоги серйозно підійшли до вирішення даних проблем, підготували ряд цікавих форм та методів роботи  з дітьми, батьками, іншими педагогами та оформили  творчу роботу з даної теми.

       Атестаційна комісія дошкільного закладу протягом року вивчала всіх педагогічних працівників, які атестуються. В березні підвела підсумки роботи цих педагогічних працівників, склала характеристику на кожного педагога .            

             На заключному засіданні атестаційною комісією були розглянуті напрацювання педагогічних працівників.

            Згідно рішення атестаційної комісії від 29.03.2018р. педагогічним працівникам :

1. Каліман Олені Миколаївні, практичному психологу, встановити кваліфікаційну категорію: «спеціаліст І категорії»

2. Хир’яновій Світлані Іванівні, вихователю, встановити кваліфікаційну категорію: «спеціаліст ІІ категорії»

1.5. Ефективність і доцільність методичної роботи.

             Основними принципами організації методичної роботи в ДНЗ є науковість, зв’язок з життям та актуальність, системність, комплексний характер, систематичність, послідовність, наступність, безперервність, творчий характер, максимальна активізація педагогів, оперативність, колективний характер

            Для підвищення педагогічної майстерності педагогів адміністрацією були створені належні умови, організовані та проведені протягом навчального року такі заходи:

-         довідково-інформаційне оснащення методичного кабінету (стенд «Педагогічний вісник ДНЗ» та «Інформаційно-діловий вісник» постійно поновлювалися, відповідно до запланованих заходів, завдання для самоосвітньої діяльності);

-         комплектування та поповнення бібліотечного фонду методкабінету літературою з питань самоосвіти педагогів, методичними посібниками за Програмою «Дитина в дошкільні роки; фаховими методичними журналами;

-         підготовка та проведення методичних заходів з використанням науково-методичної літератури, в якій висвітлюється поставлена проблема;

-         організація наставництва.

 Протягом року проведено засідання педагогічної ради:

Зміст діяльності і завдання педагогічного колективу

на 2017-2018 н.р.

1.Аналіз діяльності дошкільного навчального закладу за минулий навчальний рік.
2.Обговорення та затвердження програм, річного плану роботи на 2017-2018 н.р. Основні завдання педагогічного колективу.

3. Звіт про організацію та проведення обліку дітей дошкільного віку що проживають на закріпленій території

4. Про результати оперативно-оглядового контролю щодо підготовки закладу до нового навчального року

Формування моральних якостей особистості дошкільника в контексті патріотичного виховання

1. Виховання морально-етичної краси у дошкільників засобами українського фольклору.

2. Стан морально-етичного виховання у закладі.

3. Використання інноваційних технологій з морально-етичного виховання (обмін досвідом)

Реалізація інтегрованого підходу в процесі навчання дошкільнят цікавої математики і логіки

1.     Сучасні інноваційні технології інтелектуального розвитку дошкільника

2.     Стан рівня математичних здібностей дітей дошкільного віку

3.     Математичні ні знахідки, їх вплив на розумові здібності та інтелект дитини (обмін досвідом)

4.     Підсумки атестації педагогічних працівників за 2017-2018 навчальний рік

Результативність освітньої роботи з дошкільниками

1.     Підсумки оцінки діяльності педагогічного коллективу

2.     Моніторинг рівня життєвої компетентності старших дошкільників

3.     Творчі звіти педагогів за результатами освітньо-виховної роботи з дітьми у 2017-2018 н.р.

 4. Обговорення та затвердження плану роботи ДНЗ на літній оздоровчий період 2018 року      

  В рамках підготовки до педагогічних рад організовувалися змістовні виставки методичних та наочних посібників для організації навчально-виховного процесу.

Фонд методичного кабінету поповнюється планами конспектами інтегрованих занять, консультаціями за різноманітною тематикою, матеріалами ППД. Згідно вимог узагальнюються і оформляються матеріали засідань педагогічних рад, семінарів, семінарів-практикумів.

У цьому навчальному році було узагальнено досвід роботи педагогів:

·        Назаренко Н.Г. «Сенсорне виховання, як засіб пізнавального розвитку дитини»

·        Дяченко Н.В. «Екологічне виховання дошкільнят»

·        Дроворуб В.Б. – «Музика – як засіб естетичного виховання дитини дошкільного віку»

1.7. Стан матеріально-технічної бази.

       Всі кабінети, групові приміщення, службові приміщення і обладнання ДНЗ знаходяться в робочому стані, щорічно проводиться обстеження і складаються акти-дозволи для роботи з дітьми в начальному році. Всі приміщення утримуються відповідно санітарно-гігієнічних вимог, мають естетичний вигляд.

Адміністративно-господарська діяльність здійснювалась відповідно з річним планом роботи ДНЗ.

За звітний період із загального фонду було використано:

Вересень – грудень 2017 року

Заробітна плата – 1392397,24

Харчування – 174879,88

Електроенергія – 75138,66

Водопостачання – 15812,04

Теплопостачання – 162700,16

Вивіз сміття – 1561,92

Дератизація – 589,16

Заправка картриджу – 1151,04

Послуги пультової охорони – 1200,00

Перевірка та випробування пожежних гідрантів, кранів – 681,92

Миючі засоби – 2950,00

Медичні препарати – 1480,20

Енергозберігаючий склопакет – 3000,00

Вхідні двері – 10200,00

Передплата періодичної преси – 4665,17

Всього: 1848407,39

 

Січень – травень 2018 року

Заробітна плата – 1956989,20

Харчування – 203259,58

Електроенергія – 86870,79

Водопостачання – 15793,28

Теплопостачання – 347376,44

Вивіз сміття – 402,49

Послуги зв’язку – 2201,84

Дератизація – 736,45

Програмове забезпечення – 7453,00

Заправка картриджу – 912,00

Послуги пультової охорони – 2500,00

Пожежна охорона – 2200,00

Миючі засоби – 1515,00

Метрологічні послуги – 1093,87

Ремонт електром’ясорубки – 360,00

Ремонт електричної плити – 1331,60

Ремонт холодильного обладнання – 331,00

Лабораторні дослідження – 237,00

Всього: 2631563,54

 

За звітний період зі спеціального фонду було використано:

Вересень – грудень 2017 року

Харчування – 174879,88

Кухонний посуд – 2084,63

Електроенергія – 647,28

Всього: 177611,79

 

Січень – травень 2018 року

Харчування – 248885,92

Всього: 248885,92

 

За звітний період з благодійного фонду було використано:

Вересень – жовтень 2017 року

Акустична система – 5890,00

Будівельні матеріали – 4707,84

Кухонний посуд – 2943,24

Водонагрівач – 2518,98

Вхідні двері – 5100,00

Ігровий павільйон – 2400,00

Всього: 23560,06

 

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

У дошкільному закладі діє рада ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків. В 2017 – 2018 навчальному році розглядалися такі питання:

Вересень 2017 року

1. Організація навчально-виховного процесу в новому навчальному році

2. Підготовка закладу до осінньо-зимового періоду

Грудень 2017 року

1. Підведення підсумків захворювання дітей за вересень-грудень, організація профілактичних заходів в дошкільному закладі

2. Організація проведення новорічних та різдвяних свят.

Березень 2018 року

1. Запобігання дитячому травматизму в дошкільному закладі

2. Організація харчування дітей згідно вимог. Дієтичне харчування

3. Про підготовку до проведення ремонтних робіт.

Травень 2018 року

1. Підведення підсумків за навчальний рік. Звіт голови ради з питань фінансово-господарської діяльності закладу

2. Організація роботи дошкільного закладу в оздоровчий період

Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться “Дні відкритих дверей”, батьківські збори, консультації.

Постійно для покращення матеріально-технічної бази залучаються спонсорські кошти та благодійні батьківські внески

1 група: поповнено ігровий майданчик, замінено постільну білизну, замінено вікно на енергозберігаючий склопакет в туалетній кімнаті

2 група: здійснено ремонт в груповій кімнаті, роздягальні, замінено вікно на енергозберігаючий склопакет в спальній кімнаті

3 група: поновлено ігрове середовище, поповнено ігровий майданчик

4 група: поповнено ігровий майданчик, замінено вікно на енергозберігаючий склопакет в туалетній кімнаті

5 група: поповнено ігрове середовище, здійснено ремонт роздягальні

7 група: замінено вікна на  енергозберігаючі склопакети в туалетній кімнаті та роздягальні

6 група: поповнено ігрове середовище, замінено лінолеум в роздягальні, замінено сантехнічне обладнання

8 група: поповнено ігрове середовище, здійснено ремонт душової

9 група: замінено водонагрівач

10 група: здійснено ремонт в туалетній кімнаті

13 група: здійснено ремонт в роздягальні, замінено водонагрівач та сантехнічне обладнання

Адміністрація дошкільного закладу тісно співпрацює з громадською організацією «Перспектива міста» та депутатом міської ради Рокожицею О.Л. В рамках акції «Чисте довкілля» по благоустрою території Олександр Леонідович надав фарбу для облаштування ігрових майданчиків

На протязі навчального року відбувався тісний зв'язок з громадською організацією «Жіноча громада», яка сприяла участи закладу в різних конкурсах

Слід відмітити оснащення ігрових майданчиків груп № 3, 4, 6, 13

Посилити в новому навчальному році роботу батьківських комітетів груп № 1, 2, 3, 5, 9,10, 11

 

З питання надходження та використання благодійної батьківської допомоги я надаю слово члену батьківського комітету закладу (казначею) Дроворуб В.Б.

За період з вересня 2017 року по грудень 2017 року з благодійного фонду було використано:

Надійшло:

Група №1 – 680,00

Група №2 – 1980,00

Група №3 - 1060,00

Група №4 – 800,00

Група №5 – 1080,00

Група №6 – 900,00

Група №7 – 1060,00

Група №8 – 880,00

Група №9 – 680,00

Група №10 – 820,00

Група №11 – 490,00

Всього: 10430,00

Витрачено:

Інтернет – 400,00

Будівельні матеріали – 5141,19

Канцелярські товари – 294,00

Послуги електрика – 300,00

Господарчі товари – 2710,00

Методична література – 211,70

Прикраси для музичної зали – 411,56

Доставка з епіцентра – 320,00

Зварювальні роботи – 180,00

Всього: 9568,45

Залишок – 861,55

 

Січень – травень 2018 року

Надійшло:

Група №1 – 1120,00

Група №2 – 2880,00

Група №3 – 1400,00

Група №4 - 2040,00 

Група №5 – 1840,00

Група №6 – 1660,00

Група №7 – 1880,00

Група №8 – 1200,00

Група №10 – 1520,00

Група №11 – 980,00

Всього: 16520,00

Витрачено:

Оплата сайту - 395,00

Інтернет - 500,00

Будівельні матеріали – 3999,17

Канцелярські товари – 1070,00

Господарчі товари – 3561,49

Виготовлення дитячих костюмів – 717,40

Прикраси для музичної зали – 160,35

Заземлення, занулення – 350,00

Музичні інструменти – 500,00

Рабиця для ремонту паркану – 600,00

Ремонт каналізації – 795,00

Прапор – 95,00

Сантехнічне обладнання – 2374,00

Електрообладнання – 752,08

Кабель – 500,00

Всього: 16520,00

Залишок650,51

 

Отже, продовжу свій виступ!

Своєчасно проводиться системний аналіз комплектування закладу дітьми, ведеться підготовка документів до організованого початку навчального року, проводиться тарифікація педагогічного персоналу. Мною та заступником завідувача господарством Короц В.В. щоденно контролюється економія електроенергії, води, стан майна, обладнання, приміщень, території закладу. Уся діяльність персоналу регламентується наказами по ДНЗ.

            Питання, пов’язані з охороною праці, профілактикою травматизму, проблемами охорони життєдіяльності дітей, санітарних правил утримання приміщень, збереження майна закладу та дотримання здорового психологічного клімату в колективі вирішуються оперативно з урахуванням проблемних запитів.

 Виконання Закону України «Про звернення громадян»

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, Розпорядження Кіровоградської облдержадміністрації «Про організацію виконання постанови Кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкціїї з діловодства за зверненням громадян», Інструкції з діловодства за зверненням громадян, яка затверджена наказом управлінням освіти ХОДА № 380 від 24.09.1997 року, листів Управління освіти Кіровоградської міської ради в дошкільному навчальному закладі проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, установлена скриня для питань та пропозицій громадян, оформлений інформативний куточок щодо порядку звернення громадян.

За 2017 – 2018 навчальний рік кількість усних звернень – 68.

Порушені питання розглянуті, надані відповіді .

 

Вжиті заходи щодо охоплення навчанням
дітей 5-ти річного вік:

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811 ) протягом року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 4 – 5 років, які проживають в мікрорайоні дитячого садка, але не відвідують його. Педагогічні працівники відвідали такі сім’ї вдома, проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти. З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, традиційно,  25 травня було проведено День відкритих дверей для батьків вихованців та жителів мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, фотовиставки, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат.

Підводячи підсумки свого виступу, хочу наголосити, що колектив закладу під моїм керівництвом  в 2018 – 2019 навчальному році виконав поставлені завдання, проте є і далі нам чим працювати. А саме:

- створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку особливостей дошкільника та формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості

-покращення матеріально-технічної бази дошкільного закладу

 

 

 

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) № 14 “Калинка”
Богданової Інни Ігнатівни

 

Перед педагогічним колективом та громадськістю

23.06.2017р.

 Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом

Порядок денний:

1. Вибори голови та секретаря зборів.

2. Вибір лічильної комісії

3. Звіт завідувача.

4. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

5. Таємне голосування.

Присутні:

Колектив закладу

Батьківський комітет

Члени ради закладу

Представники громадськості

 

Шановні колеги, батьки, запрошені, ось і закінчився ще один навчальний рік. Для всіх нас він був вдалим, плідним, ефективним. І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу дошкільного закладу, оцінити мою діяльність як завідувача протягом 2016 – 2017 навчального року.

Як завідувач дошкільного закладу у своїй діяльності керуюся Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками завідувача, Законом України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», законодавством України, нормативними актами, що регламентують роботу керівника

Я, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних органах, установах, організаціях. Органом громадського самоврядування в закладі є загальні збори (конференція) колективу закладу та батьків. У період між загальними зборами діє Рада закладу. Отже до складу органів самоврядування входять:

- батьківські комітети груп

- профспілковий комітет

- загальні збори батьків та членів трудового колективу

Враховуючи сучасні вимоги, я використовую стиль керівництва – демократичний, так як більшість рішень приймаються на основі думки колективу і інтересів справи. Намагаюсь створити такий мікроклімат, щоб успіхи кожного сприймались продуктивно, підтримую ініціативність та самостійність. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди. Контроль здійснюється заради позитивного кінцевого результату. Разом з колективом працюю над створенням позитивного іміджу закладу.

Метою моєї управлінської діяльності та адміністративної ланки стало створення найсприятливіших умов для саморозвитку особистості педагога і дитини, реалізації особистісно-орієнтованого навчання і виховання

 Педагогічний колектив складається з 26 вихователів, 2 вихователів-методистів, практичного психолога, інструктора з фізкультури, музичних керівників, керівників гуртків з англійської мови та хореографії

Освітній рівень педагогів

  

 Робота педагогічного колективу щодо виконання вимог Програми «Дитина в дошкільні роки»

         Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, Програмою «Дитина в дошкільні роки», а також, в практиці роботи ДНЗ використовуються навчальні посібники, рекомендовані МОН України.

Упродовж 2016-2017 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети: підвищення якості проведення навчально-виховної роботи шляхом впровадження інновацій, удосконалення професійної майстерності кожного педагога.

Планування роботи дошкільного навчального закладу відповідає принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності. Календарно-тематичне планування педагогів закладу ведеться згідно з пам’ятками, розробленими методичною службою. В житті дошкільників практично рівномірно збалансовані різні форми активності.

За окремими програмами та календарними планами до них організована робота гуртків: «Англійська мова» – керівник Хир’янова С.І., «Хореографія» – керівник  Давидяк І.В. Гурткова робота сприяє розвитку здібностей, почуттів, емоційної сприйнятливості дітей.

З метою реалізації  Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», положень Національної доктрини розвитку освіти, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Типового положення про дошкільний навчальний заклад та інших нормативних документів, передбачених чинним законодавством та накресленим річним планом роботи на 2016 – 2017 н.р. колектив дошкільного навчального закладу спрямовував свою діяльність на вирішення завдань:

1. Продовжити роботу по формуванню здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки.

2. Спрямувати зусилля педагогічного колективу на виховання у дітей патріотизму і толерантності до людей різних національностей.

3. Продовжувати роботу з економічного виховання, спрямувавши спільні зусилля педагогічного колективу та батьків на те, щоб через економічне виховання розвивати творчий потенціал кожної дитини, адаптувати її до життя в сучасному світі,  навчати їх мислити і діяти за законами економіки.

На виконання даних завдань проведена системна робота, спрямована на підвищення професіоналізму, зростання компетентності педагогів у питаннях виховання, навчання та розвитку дитини дошкільного віку.

Рівень підготовки дітей до навчання у школі.

У 2017 році 67 дітей  випущено в школи міста. Вихователі старших

груп  № 3, 7, 11, 12 якісно підготували дітей до школи.

З метою визначення готовності дітей до навчання в школі практичний психолог закладу Каліман О.М. провела  психологічну діагностику вихованців старших груп «Психологічна готовність дітей до навчання в школі».

 Робота з охорони життя і зміцнення здоров’я дітей.

Організація медико-профілактичної роботи. Роботу данного напрямку у закладі здійснюють старша медична сестра Вечірко Т.В.,  медична сестра Гребенюк М.Л, інструктор з фізкультури Опря М.Г.

У своїй роботі медична служба керується: Законом України «Про дошкільну освіту» ст.34 «Медичне обслуговування у дошкільному навчальному закладі», Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Наказом МОЗ та МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі», інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі, Положенням «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу», наказами управління освіти Кіровоградської міської ради, органів охорони здоров’я міста/

План роботи медичної служби на 2016 – 2017 н. р. складений відповідно до річного плану роботи закладу та виконаний в повному обсязі.

Належним чином оформлена обов’язкова документація, на кожну групу закладу оформлено лист здоров’я,  своєчасно складалися плани роботи і звіти, місячний та річний план профщеплень, здійснювався щомісячний аналіз захворюваності. Постійно контролюється стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування, щоденно проводяться ранкова гімнастика в музичному залі, фізкультурні заняття, відповідно до розкладу. Здійснюється контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри в садових групах щоквартально, в групах раннього віку – щомісячно.

Кількість пропусків по хворобі на 1 дитину по ДНЗ складає 3,7 дні. Кількість випадків по хворобі за рік складає 169.

Середньомісячне відвідування дітьми в 2016 – 2017 н.р. по ДНЗ складало 176,41 дітей. ДНЗ В розрізі груп:

Група

Середнє відвідування

№1

13,32

№2

9,41

№3

7,49

№4

11,03

№5

19,84

№6

15,24

№7

17,00

№8

16,70

№9

14,24

№10

10,61

№11

20,62

№12

12,09

№13

8,82

         В ДНЗ запроваджене 3-разове харчування в групах загального розвитку та 5-разове в групах з додатковими платними послугами за десятиденним меню, затверджені графіки видачі їжі для кожної вікової групи.

Харчування вихованців здійснювалосяся відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Старшою сестрою медично складена меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток.

Всі постачальники пройшли тендер і отримали дозвіл в Держпродспоживслужбі на постачання продуктів в заклад. Продукти харчування надходили разом з сертифікатами якості.

З мого боку та боку медичних працівників протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Постійно протягом року працювала Рада по харчуванню, яка працювала відповідно до положення про Раду з питань харчування.

 На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводився аналіз виконання норм харчування:

 Групи загального розвитку

Назва

навчального закладу

Найменування

продукту

Норма на одну дитину

Фактично спожито за місяць на 1 дитину, грам

Виконання норм харчування (в середньому у % на одну дитину)

Ясельна група

Садова група

Ясельна група

Садова група

Ясельна група

Садова група

Хліб житній

20

40

20

40

100

100

Хліб пшеничний

55

80

40

56

73

70

Борошно пшеничне

15

25

9

12

60

48

Крохмаль

3

4

1

1

33

25

Крупи, бобові, макаронні вироби

30

45

47

59

156

131

Картопля

130

190

92

125

71

66

Овочі різні

180

230

124

165

69

72

Фрукти свіжі, цитрусові

45

100

11

18

24

18

Соки

50

70

30

35

60

50

Фрукти сушені

10

10

4

4

40

40

Кондитерські вироби

5

15

5

9

100

60

Цукор

35

45

25

33

71

73

Масло вершкове

12

21

12

19

100

90

Олія

6

9

6

9

100

100

Яйця, штук

1/4

1/2

11

12

100

55

Молоко, кисломолочні продукти

350

400

207

283

59

71

Сир кисломолочний

35

45

31

38

88

84

Сир твердий

3

5

1

2

33

60

Сметана

5

10

4

5

80

50

М'ясо, птиця, м’ясопродукти

60

100

46

67

77

67

Риба, рибопродукти

20

45

20

28

100

62

Кава злакова, цикорій

1

4

0,5

2

50

50

Какао

1

2

0,5

1

50

50

Чай

0,2

0,2

0,2

0,2

100

100

Сіль, сіль йодована

2

5

2

5

100

100

Лавровий лист

0,02

0,05

0,01

0,02

50

55

Томатна паста

2

2

2

2

100

100

Середній відсоток виконання норм харчування

76

68

 Групи з додатковими платними послугами

Назва

навчального закладу

Найменування

продукту

Норма на одну дитину

Фактично спожито за місяць на 1 дитину, грам

Виконання норм харчування (в середньому у % на одну дитину)

Ясельна група

Садова група

Ясельна група

Садова група

Ясельна група

Садова група

Хліб житній

30

50

30

50

100

100

Хліб пшеничний

80

120

55

77

69

64

Борошно пшеничне

20

32

10

12

50

37

Крохмаль

3

4

1

1

33

25

Крупи, бобові, макаронні вироби

40

50

40

53

100

106

Картопля

150

220

142

195

95

89

Овочі різні

210

260

125

167

60

64

Фрукти свіжі, цитрусові

60

100

56

83

62

83

Соки

50

100

50

78

100

78

Фрукти сушені

10

10

7

8

70

80

Кондитерські вироби

15

20

11

17

73

85

Цукор

40

50

36

47

90

94

Масло вершкове

19

25

12

20

63

80

Олія

9

15

6

9

67

60

Яйця, штук

½

1/2

17

18

77

89

Молоко, кисломолочні продукти

450

500

279

393

62

78

Сир кисломолочний

40

50

32

40

80

80

Сир твердий

3

5

2

3

67

60

Сметана

10

15

3

4

30

27

М'ясо, птиця, м’ясопродукти

85

110

64

85

75

77

Риба, рибопродукти

25

50

23

30

92

60

Кава злакова, цикорій

1

4

0,5

1

50

50

Какао

1

2

0,5

1

50

50

Чай

0,2

0,2

0,2

0,2

100

100

Сіль, сіль йодована

5

8

5

8

100

100

Лавровий лист

0,02

0,05

0,01

0,02

50

50

Томатна паста

3

3

3

3

100

100

Середній відсоток виконання норм харчування

73

73

 Організація фізкультурно-оздоровчої роботи.

Фізкультурно-оздоровча робота організовується під постійним медико-педагогічним контролем. У закладі проводяться різноманітні заходи для дітей, виконується режим рухової активності, з урахуванням стану здоров’я вихованців, їх самопочуття, рівня фізичного розвитку. Проводилисяя дні здоров’я:

- «Будимо сильними та здоровими»;

Вересень

- «Здоров'я тіла, духу, думки»;

Жовтень

- «Мандрівники»;

Листопад

- «Як дитина бігає і грається, так їй здоров'я усміхається»;

Грудень

- «Діти – ми чудиві, ростемо здорові»;

Січень

- «Білосніжка і злий вірус»;

Лютий

- «Здоровому роду нема переводу»;

Березень

- «Ми - козачата»;

Квітень

- «Сонце, повітря, вода – наші найкращі друзі»

Травень

 Фізкультурно-спортивні свята

Королівство чарівних м’ячів (молодші групи)

 Жовтень

Подорож до країни Спортландії (середні групи)

Січень

Шукачі скарбів (старші групи)

Квітень

 Педагогічний та медичний персонал систематично здійснює роботу з гігієнічного виховання (валеологія, охорона безпеки життєдіяльності дитини, екологічне виховання). Один раз на квартал в ДНЗ проводилися Тижні безпеки життєдіяльності.

- Тиждень знань правил дорожнього руху  на тему: «Азбука безпеки на дорозі з 19 вересня по 23 вересня 2016 року

- Тиждень знань пожежної безпеки у термін з 07 листопада по 11 листопада 2016 року на тему «Вогник легко запалити, та нелегко загасити!»

- Тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності на тему: «Зроби свій вибір на користь здоров’я» з 06 по 10 лютого 2017 року

- Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему «Безпека у твоєму житті» з 10 квітня по 14 квітня 2017 року

- Тиждень безпеки дорожнього руху на тему: «Ми – учасники дорожнього руху» з 10 травня по 13 травня 2017 року

Підвищення фахової майстерності через різні форми її організації.

Найбільш вагомі результати дає самоосвіта педагогів. Педагоги нашого закладу використовують різні методи самоосвітньої діяльності, значно збільшилась кількість педагогів, які використовують Інтернет джерела для пошуку інформації.

Педагоги ДНЗ є активними слухачами міських методичних об’єднань. Мною та вихователями-методистами Іщенко Т.М. та Спасібко Л.О. контролювалась та організовувалась систематична робота з якісної участі педагогів в усіх засіданнях методичних об’єднань міста, засідань «Школи молодого вихователя».

         З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога» «Дошкільний навчальний заклад», комплект «Зразковий дошкільний заклад»: «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Музичний керівник», «Медична сестра», «Психолог дошкілля».

Робота з молодими спеціалістами, наставництво.

До початку навчального року в дошкільному закладі було розроблено план роботи з педагогами-стажистами, молодими та малодосвідченими педагогами, у якому поряд з іншими захо­дами відображалися заходи з питань ор­ганізації і проведення стажування моло­дих педагогів

З метою своєчасної і чіткої організації ро­боти із стажистами, молодими та малодосвідченими вчителями в навчальних  закладах о ви­дався наказ від 01 вересня 2016 року № 136-0 «Про стажування молодих спеціалістів та закріплення них за досвідченими педагогами», у якому було зазначено:

•    відповідальний за організацію стажу­вання;

•    строки проведення стажування;

•    список педагогів - стажистів і закріпле­них за ними вчителів наставників.

В 2016 – 2017 н.р. в дошкільному закладі працювали такі молоді та малодосвідчені педагоги:

- Камочкіна Катерина Юріївнана, вихователь, продовжує навчання у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченко спеціальність «Музичне мистецтвоа», працює в закладі з 11 липня 2015 року

- Рябова Марія Анатоліївна, вихователь, закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченко за напрямом підготовки «Соціальна педагогіка», працює в закладі з 01 вересня 2016 року

- Горденко Марія Анатоліївна, вихователь, закінчила комунальний вищий навчальний заклад «Олександрійський педагогічний коледж імені В.О.Сухомлинського» за напрямом підготовки «Початкова освіта», працює в закладі з 21 жовтня 2013 року

- Гуйван Тетяна Вікторівна, вихователь, закінчила Уманський державний педагогічний університет ім..П.Тичини за напрямом підготовки «Початкова освіта», працює в закладі з 01 вересня 2015 року

Педагоги – наставники надавали допомогу молодим спеціаліс­там у розробці індивідуальних планів роботи; залучали молодих педагогів до участі в загально садових заходах, надають індивідуальну допомогу моло­дим учителям з питань удосконалення навчально-виховного процесу, прове­дення відкритих уроків та позакласних заходів;    організують і проводять декади настав­ника;

Педагоги - стажисти: на протязі навчального року користуються всіма правами і пільга­ми, які встановлені для педагогічних працівників нашого закладу, виконували свої функціональні обов'яз­ки згідно з посадою, яку обіймають.

На протязі 2016 – 2017 н.р. плідно працювала Школа молодого педагога

Основні напрями роботи школи:

         1. Здійснення заходів з поглиблення педагогічних знань, методології навчання, вивчення директивних матеріалів, документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

       2. Вивчення теорії, практики та методики навчання, виховання, психології, етики, аналіз програмних документів з питань навчально-виховної роботи, формування в молодих педагогів посадових умінь і навичок.

      3. Поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмету та методики його викладання, поповнення знань з усіх змістовних ліній Базового компонента дошкільної освіти

       4. Науково-методична робота з вивчення узагальненого передового педагогічного досвіду, визначення шляхів його творчого використання.

       5. Здійснення заходів щодо підвищення освітнього, науково-методичного та культурного рівня молодого педагога.

       Вихователь Гуйван Тетяна Вікторівна за сумлінну працю по навчанню і вихованню підростаючого покоління була нагороджена Грамотою управління освіти Кіровоградської міської ради

  В закладі проводилася декада «Ініціатива і творчість молодих»з 28.02 – 10.03.2017 року

Назва заходу

Дата

1.

Розробити поради досвідчених колег молодим вихователям

28.02.

2017

2.

Круглий стіл «Мої перші кроки»

10.03.

2017

3.

Колективний перегляд спортивної розваги «Мама, тато, я – дружна сім’я»

28.02.

2017

4

Колективний перегляд відкритого заняття у старшій групі №12 «Добрі справи красять людину (бінарне заняття)»

06.03.

2017

5.

Педгодина «Психологічна компетентність педагога – запорука успішної взаємодії з батьками  та дітьми»

09.03.

2017

6.

Консультація «Діалогічна казка – як засіб мовленнєвої компетентності дошкільників»

03.03.

2017

7.

Анкетування молодих вихователів

Протягом декади

8.

Школа молодого вихователя: «Первинний економічний досвід – необхідна умова й результат економічної соціалізації дитини»

01.03.

2017

9.

Діагностику молодих педагогів для забезпечення на заняттях і повсякденному житті мікроклімату співробітництва

Протягом декади

10.

Ділова гра «Сюжетно-рольова гра, як засіб соціалізації дитини»

02.03.

2017

11.

Індивідуальні консультації

За потребою

Результати атестації і аналіз якісного і кількісного складу педагогічних працівників.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2016 – 2017 навчальному році була спрямована на підвищення якості проведення навчально-виховної роботи шляхом впровадження інновацій, удосконалення професійної майстерності кожного педагога.

 №

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів

Фактична

кільк.

педагогів

1.

Курси підвищення кваліфікації

3

3

2.

Атестація

3

3

3.

Участь у роботі творчої групи

6

6

        В дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 14 «Калинка» в 2017 році атестувались такі педагогічні працівники: Назаренко Наталія Григорівна, Дяченко Наталія Володимирівна, Дроворуб Владислава Борисівна. У вересні на педагогічній раді ці працівники були ознайомлені з наказом про створення атестаційної комісії та атестацію педагогічних працівників у поточному  навчальному році. Атестаційна комісія розглянула всі документи педагогічних працівників, що атестуються і затвердила графік проходження атестації.

            Адміністрація дошкільного закладу вивчала систему роботи педагогічних працівників. Вихователь Назаренко Н.Г. працювала над проблемою «Сенсорне виховання, як засіб пізнавального розвитку дитини», вихователь Дяченко Н.В. - «Екологічне виховання дошкільнят», музичний керівник Дроворуб В.Б. – «Музика – як засіб естетичного виховання дитини дошкільного віку». Педагоги серйозно підійшли до вирішення даних проблем, підготували ряд цікавих форм та методів роботи  з дітьми, батьками, іншими педагогами та оформили  творчу роботу з даної теми.

       Атестаційна комісія дошкільного закладу протягом року вивчала всіх педагогічних працівників, які атестуються. В березні підвела підсумки роботи цих педагогічних працівників, склала характеристику на кожного педагога .            

             На заключному засіданні атестаційною комісією були розглянуті напрацювання педагогічних працівників.

            Згідно рішення атестаційної комісії від 31.03.2017р. педагогічним працівникам:

1. Дяченко Наталії Володимирівні, вихователю, підтвердити відповідність займаній посаді, встановити 11 тарифний розряд

2. Назаренко Наталії Григорівні, вихователю, підтвердити кваліфікаційну категорію: «спеціаліст ІІ категорії»

3. Дроворуб Владиславі Борисівні, музичному керівнику, підтвердити відповідність займаній посаді, підтвердити раніше присвоєний 9 тарифний розряд          

 Ефективність і доцільність методичної роботи.

             Основними принципами організації методичної роботи в ДНЗ є науковість, зв’язок з життям та актуальність, системність, комплексний характер, систематичність, послідовність, наступність, безперервність, творчий характер, максимальна активізація педагогів, оперативність, колективний характер

            Для підвищення педагогічної майстерності педагогів адміністрацією були створені належні умови, організовані та проведені протягом навчального року такі заходи:

-         довідково-інформаційне оснащення методичного кабінету (стенд «Педагогічний вісник ДНЗ» та «Інформаційно-діловий вісник» постійно поновлювалися, відповідно до запланованих заходів, завдання для самоосвітньої діяльності);

-         комплектування та поповнення бібліотечного фонду методкабінету літературою з питань самоосвіти педагогів, методичними посібниками за Програмою «Дитина в дошкільні роки; фаховими методичними журналами;

-         підготовка та проведення методичних заходів з використанням науково-методичної літератури, в якій висвітлюється поставлена проблема;

-         організація наставництва.

 Протягом року проведено засідання педагогічної ради:

«Новий навчальний рік на порозі ДНЗ».

1.Аналіз діяльності дошкільного навчального закладу за минулий навчальний рік.
2.Обговорення та затвердження програм, річного плану роботи на 2016-2017 н.р. Основні завдання педагогічного колективу.

3. Аналіз стану фізкультурно-оздоровчої роботи.

4. Аналіз роботи щодо формування позитивного іміджу педагога.працівників

5. Підсумки огляду-конкурсу з підготовки груп до нового навчального року

31.08.2016р

Формування у дітей патріотизму, ціннісного ставлення до рідної землі та українського народу.

1. Виконання рішень попередньої педради .

2. Основи формування національної самосвідомості.

3. Народознавство - джерело національного духу. 

4. Аналіз стану роботи з мовленнєвого виховання у групах старшого та середнього дошкільного віку

11.11.2016р

Батьки – вихователі, партнери, однодумці

1. Сучасний погляд на взаємодію педагогів і батьків та форми цієї взаємодії

2. Розвивальне середовище в групах раннього та молодшого дошкільного віку – засіб соціалізації малюків

3. Підсумки атестації педагогічних працівників за 2015-2016 навчальний рік

24.03.2017р.

Результативність роботи педагогічного колективу за 2016-2017 навчальний рік

1. Підсумки оцінки діяльності педагогічного коллективу

2. Власні педагогічні знахідки педагогів та дітей

3. Моніторинг рівня життєвої компетентності старших дошкільників

4. Звіт роботи творчої групи

5. Обговорення та затвердження плану роботи ДНЗ на літній оздоровчий період 2017 року  

29.05.2017р.

            В рамках підготовки до педагогічних рад організовувалися змістовні виставки методичних та наочних посібників для організації навчально-виховного процесу.

Фонд методичного кабінету поповнюється планами конспектами інтегрованих занять, консультаціями за різноманітною тематикою, матеріалами ППД. Згідно вимог узагальнюються і оформляються матеріали засідань педагогічних рад, семінарів, семінарів-практикумів.

У цьому навчальному році було узагальнено досвід роботи педагогів:

 Назаренко Н.Г. «Мова в житті дитини»

Дяченко Н.В. «Екологічне виховання»

Стан матеріально-технічної бази.

            Всі кабінети, групові приміщення, службові приміщення і обладнання ДНЗ знаходяться в робочому стані, щорічно проводиться обстеження і складаються акти-дозволи для роботи з дітьми в начальному році. Всі приміщення утримуються відповідно санітарно-гігієнічних вимог, мають естетичний вигляд.

Адміністративно-господарська діяльність здійснювалась відповідно з річним планом роботи ДНЗ.

За звітний період із загального фонду було використано:

Вересень – грудень 2016 року

Заробітна плата – 862467,60

Харчування – 168854,17

Електроенергія – 81326,83

Водопостачання – 11247,58

Теплопостачання – 154919,95

Вивіз сміття – 1282,63

Послуги зв’язку – 706,58

Дератизація – 883,74

Будівельні матеріали – 9335,94

Програмове забезпечення, заправка картриджу – 2568,00

Повірка та випробування пожежних гідрантів, внутрішніх пожежних кранів та їх обладнання – 593,12

Миючі засоби – 1365,00

Світильники – 333,60

Електроводонагрівач – 2346,00

Кільце для баскетболу з сіткою – 1144,20

Встановлення системи сигналізації – 10022,63

Медикаменти – 1449,00

Всього: 1310846,57

 

Січень – травень 2016 року

Заробітна плата – 1235297,44

Харчування – 235179,92

Електроенергія – 99436,23

Водопостачання – 9747,37

Теплопостачання – 247437,99

Вивіз сміття – 1775,38

Послуги зв’язку – 981,30

Дератизація – 736,45

Програмове забезпечення, заправка картриджу – 1080,00

Послуги пультової охорони – 2000,00

Хлорель Екстра – 500,00

Ремонт пральної машини – 1958,00

Повірка вагів – 764,28

Дослідження Кіровоградським обласним лабораторним центром МОЗ України – 469,08

Вікна з енергозберігаючим склом – 5408,70

Будівельні матеріали – 15178,50

Сантехнічне обладнання – 3271,20

Господарчі товари – 2645,10

Всього: 1863866,94

 

За звітний період зі спеціального фонду було використано:

Вересень – грудень 2016 року

Заробітна плата – 60810,13

Харчування – 219677,35

Навчання у сфері державних закупівель – 1050,00

Транспортні послуги – 185,04

Управління капітального будівництва – 3157,70

Підписка періодичної преси – 8043,82

Меблі для спортивної зали – 11650,00

Всього: 304574,04

 Січень – травень 2017 року

Заробітна плата – 101748,88

Харчування – 128469,83

електроенергія – 4553,94

миючі засоби – 4388,76

господарчі товари – 3963,78

покриття для підлоги – 780,00

меблі дитячі -  28230,00

будівельні матеріали – 265,68

хлорель Екстра – 250,00

вікна з енергозберігаючим склом – 3325,30

Всього: 275976,17

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

У дошкільному закладі діє рада ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків. В 2016 – 2017 навчальному році розглядалися такі питання:

Вересень 2016 року

1. Про основні завдання роботи ДНЗ у 2016-2017 н.р.

2. Про затвердження плану роботи ради закладу на 2016-2017 н.р.

3. Про роботу групових батьківських комітетів.

4. Про організацію роботи з дітьми, які не відвідують ДНЗ.

Грудень 2016 року

. Про дотримання санітарно-гігієнічних норм в ДНЗ.

2. Про організацію громадського контролю за харчуванням та медичним обслуговуванням вихованців закладу.

3. Про стан відвідування та рівень захворюваності дітей у 2016-2017 н.р.

Березень 2017 року

1. Про зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ та підготовку до проведення ремонтно-опоряджувальних робіт

2. Про соціально-правовий захист вихованців.

3. Про заходи щодо попередження дитячого травматизму.

Травень 2017 року

4.1. Підсумки роботи Ради ДНЗ

 4.2. Про організацію оздоровлення дітей

 4.3. Про підготовку до ремонтних робіт

Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться “Дні відкритих дверей”, батьківські збори, консультації.

Постійно для покращення матеріально-технічної бази залучаються спонсорські кошти та благодійні батьківські внески

1 група: поповнено ігровий майданчик, здійснено косметичний ремонт групових приміщень

2 група: здійснено ремонт в туалетній кімнаті, замінено меблі для рушників

3 група: поновлено ігрове середовище

4 група: здійснено ремонт роздягальні, замінено меблі для рушників, шафу для горщиків

5 група: замінено тюлі на вікнах, поповнено ігрове середовище

6 група: поповнено ігрове середовище, здійснено капітальний ремонт роздягальні

8 група: здійснено ремонт в туалетній кімнаті, замінено вікно в спальні на енергозберігаючий склопакет

9 група: здійснено косметичний ремонт в туалетній кімнаті, роздягальні

10 група: поповнено ігрове середовище, здійснено косметичний ремонт групових приміщень,

11 група: замінено вікно в групі на енергозберігаючий склопакет

12 група: поповнено ігрове середовище, здійснено косметичний ремонт групових приміщень, замінено меблі для рушників

13 група: замінено меблі для рушників, здійснено капітальний ремонт роздягальні

Адміністрація дошкільного закладу тісно співпрацює з громадською організацією «Перспектива міста» та депутатом міської ради Рокожицею О.Л. В рамках акції «Чисте довкілля» по благоустрою території Олександр Леонідович надав фарбу для облаштування ігрових майданчиків

На протязі навчального року відбувався тісний зв'язок з громадською організацією «Жіноча громада», яка сприяла участи закладу в різних конкурсах

Слід відмітити оснащення ігрових майданчиків груп № 1, 2, 6, 8, 12, 13

Посилити в новому навчальному році роботу батьківських комітетів груп № 3, 5, 9, 11

 З питання надходження та використання благодійної батьківської допомоги я надаю слово члену батьківського комітету закладу (казначею) Дроворуб В.Б.

За період з вересня 2016 року по січень 2016 року з благодійного фонду було використано:

 Вересень – грудень 2016 року

Надійшло:

Група №1 – 1660,00

Група №2 – 1440,00

Група №5 – 2000,00

Група №6 – 760,00

Група №7 – 1160,00

Група №8 – 1560,00

Група №9 – 1420,00

Група №11 – 1420,00

Інші надходження - 2900,00

Всього: 14320,00

Витрачено:

Меблі на харчоблок - 1800,00

Ремонтні роботи - 1700,00

Буд.матеріали – 2406,87

Господ.товари – 4771,98

Оплата сайту - 300,00

Інтернет послуги - 395,00

Навчання з пожежної безпеки – 400,00

Лінолеум – 290,00

Дошка для музичного залу – 339,50

Методична література та демонстраційний матеріал – 553,00

Конц.товари – 484,65

Стенд – 130,00

Світильник – 218,00

Послуги електрика – 300,00

Миючі засоби - 231,00

Залишок - 00,00

 Січень – травень 2017 року

Надійшло:

Група №1 – 1920,00

Група №2 – 1980,00

Група №5 – 2500,00

Група №6 – 1300,00

Група №7 – 930,00

Група №8 – 1880,00

Група №9 – 1730,00

Група №11 – 1050,00

Інші надходження - 1300,00

Всього: 14590,00

Витрачено:

Оплата сайту - 935,00

Інтернет - 500,00

Промивка батарей – 200,00

Конц.товари – 771,78

Ремонтні роботи – 600,00

Костюми карнавальні – 74,49

Миючі засоби – 187,56

Запчастини і томливо до газонокосарки – 600,00

Повірка заземлення електрообладнання – 300,00

Електрообладнання – 68,69

Ремонт бензопили – 284,54

Вивіз сміття – 400,00

Послуги електрика – 246,00

Будівельні матеріали – 4417,86

Грамоти – 55,00

Газонокосилка – 1800,00

Господарські товари – 2138,89

Залишок1010,19

 Отже, продовжу свій виступ!

Своєчасно проводиться системний аналіз комплектування закладу дітьми, ведеться підготовка документів до організованого початку навчального року, проводиться тарифікація педагогічного персоналу. Мною та заступником завідувача господарством Короц В.В. щоденно контролюється економія електроенергії, води, стан майна, обладнання, приміщень, території закладу. Уся діяльність персоналу регламентується наказами по ДНЗ.

            Питання, пов’язані з охороною праці, профілактикою травматизму, проблемами охорони життєдіяльності дітей, санітарних правил утримання приміщень, збереження майна закладу та дотримання здорового психологічного клімату в колективі вирішуються оперативно з урахуванням проблемних запитів.

 Виконання Закону України «Про звернення громадян»

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, Розпорядження Кіровоградської облдержадміністрації «Про організацію виконання постанови Кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкціїї з діловодства за зверненням громадян», Інструкції з діловодства за зверненням громадян, яка затверджена наказом управлінням освіти ХОДА № 380 від 24.09.1997 року, листів Управління освіти Кіровоградської міської ради в дошкільному навчальному закладі проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, установлена скриня для питань та пропозицій громадян, оформлений інформативний куточок щодо порядку звернення громадян.

За 2016 – 2017 навчальний рік кількість усних звернень – 49.

Порушені питання розглянуті, надані відповіді .

 

Вжиті заходи щодо охоплення навчанням
дітей 5-ти річного вік:

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811 ) протягом року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 4 – 5 років, які проживають в мікрорайоні дитячого садка, але не відвідують його. Педагогічні працівники відвідали такі сім’ї вдома, проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти. З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, традиційно,  25 травня було проведено День відкритих дверей для батьків вихованців та жителів мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, фотовиставки, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат.

Підводячи підсумки свого виступу, хочу наголосити, що колектив закладу під моїм керівництвом  в 2016 – 2017 навчальному році виконав поставлені завдання, проте є і далі нам чим працювати. А саме

створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку особливостей дошкільника та формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості

 - покращення матеріально-технічної бази дошкільного закладу

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) № 14 “Калинка”
Богданової Інни Ігнатівни

 

Перед педагогічним колективом та громадськістю

03.06.2016р.

 Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом

Порядок денний:

1. Вибори голови та секретаря зборів.

2. Вибір лічильної комісії

3. Звіт завідувача.

4. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

5. Таємне голосування.

Присутні:

Колектив закладу

Батьківський комітет

Члени ради закладу

Представники громадськості

Шановні колеги, батьки, запрошені, ось і закінчився ще один навчальний рік. Для всіх нас він був вдалим, плідним, ефективним. І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу дошкільного закладу, оцінити мою діяльність як завідувача протягом 2015 – 2016 навчального року.

Як завідувач дошкільного закладу у своїй діяльності керуюся Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками завідувача, Законом України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», законодавством України, нормативними актами, що регламентують роботу керівника

Я, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних органах, установах, організаціях. Органом громадського самоврядування в закладі є загальні збори (конференція) колективу закладу та батьків. У період між загальними зборами діє Рада закладу. Отже до складу органів самоврядування входять:

- батьківські комітети груп

- профспілковий комітет

- загальні збори батьків та членів трудового колективу

Враховуючи сучасні вимоги, я використовую стиль керівництва – демократичний, так як більшість рішень приймаються на основі думки колективу і інтересів справи. Намагаюсь створити такий мікроклімат, щоб успіхи кожного сприймались продуктивно, підтримую ініціативність та самостійність. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди. Контроль здійснюється заради позитивного кінцевого результату. Разом з колективом працюю над створенням позитивного іміджу закладу.

Метою моєї управлінської діяльності та адміністративної ланки стало створення найсприятливіших умов для саморозвитку особистості педагога і дитини, реалізації особистісно-орієнтованого навчання і виховання

 Педагогічний колектив складається з 26 вихователів, 2 вихователів-методистів, практичного психолога, інструктора з фізкультури, керівників гуртків з англійської мови та хореографії

Освітній рівень педагогів

 

 

  Робота педагогічного колективу щодо виконання вимог Програми «Дитина в дошкільні роки»

         Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, Програмою «Дитина в дошкільні роки», , а також, в практиці роботи ДНЗ використовуються навчальні посібники, рекомендовані МОН України.

Упродовж 2015-2016 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети: підвищення якості проведення навчально-виховної роботи шляхом впровадження інновацій, удосконалення професійної майстерності кожного педагога.

Планування роботи дошкільного навчального закладу відповідає принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності. Календарно-тематичне планування педагогів закладу ведеться згідно з пам’ятками, розробленими методичною службою. В житті дошкільників практично рівномірно збалансовані різні форми активності.

За окремими програмами та календарними планами до них організована робота гуртків: «Англійська мова» – керівник Хир’янова С.І., «Хореографія» – керівник  Давидяк І.В. Гурткова робота сприяє розвитку здібностей, почуттів, емоційної сприйнятливості дітей.

З метою реалізації  Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», положень Національної доктрини розвитку освіти, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Типового положення про дошкільний навчальний заклад та інших нормативних документів, передбачених чинним законодавством та накресленим річним планом роботи на 2015 – 2016 н.р. колектив дошкільного навчального закладу спрямовував свою діяльність на вирішення завдань:

Зосередити увагу всього педагогічного колективу  на збереженні та зміцненні здоров’я, формуванні здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки.

Продовжити роботу по розвитку мовленнєвих здібностей дошкільника, навичок культури спілкування як важливих чинників соціалізації особистості.

На виконання даних завдань проведена системна робота, спрямована на підвищення професіоналізму, зростання компетентності педагогів у питаннях виховання, навчання та розвитку дитини дошкільного віку.

         1.2. Рівень підготовки дітей до навчання у школі.

У 2016 році 65 дітей  випущено в школи міста. Вихователі старших

груп  № 1 та № 9  якісно підготували дітей до школи.

З метою визначення готовності дітей до навчання в школі практичний психолог закладу Каліман О.М. провела  психологічну діагностику вихованців старших груп «Психологічна готовність дітей до навчання в школі».

 

Робота з охорони життя і зміцнення здоров’я дітей.

Організація медико-профілактичної роботи. Роботу данного напрямку у закладі здійснюють старша медична сестра Вечірко Т.В.,  медична сестра Гребенюк М.Л, інструктор з фізкультури Опря М.Г.

У своїй роботі медична служба керується: Законом України «Про дошкільну освіту» ст.34 «Медичне обслуговування у дошкільному навчальному закладі», Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Наказом МОЗ та МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі», інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі, Положенням «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу», наказами управління освіти Кіровоградської міської ради, органів охорони здоров’я міста (СЕС).

План роботи медичної служби на 2015 – 2016 н. р. складений відповідно до річного плану роботи закладу та виконаний в повному обсязі.

Належним чином оформлена обов’язкова документація, на кожну групу закладу оформлено лист здоров’я,  своєчасно складалися плани роботи і звіти, місячний та річний план профщеплень, здійснювався щомісячний аналіз захворюваності. Постійно контролюється стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування, щоденно проводяться ранкова гімнастика в музичному залі, фізкультурні заняття, відповідно до розкладу. Здійснюється контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри в садових групах щоквартально, в групах раннього віку – щомісячно.

Кількість пропусків по хворобі на 1 дитину по ДНЗ складає 3,9 дні. Кількість випадків по хворобі за рік складає 177. Кожна дитина в нашому ДНЗ  протягом навчального року хворіла 0,6 раз (177 випадки / 349 дітей).

Середньомісячне відвідування дітьми в 2014 – 2015 н.р. по ДНЗ складало 179,07 дітей. ДНЗ В розрізі груп:

Група

Середнє відвідування

№1

18,38

№2

16,52

№3

11,45

№4

10,81

№5

19,76

№6

17,14

№7

18,67

№8

19,00

№9

24,76

№10

12,10

№11

13,29

№12

13,62

№13

10,57

         В ДНЗ запроваджене 3-разове харчування в групах загального розвитку та 5-разове в групах з додатковими платними послугами за десятиденним меню, затверджені графіки видачі їжі для кожної вікової групи.

Харчування вихованців здійснювалосяся відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Старшою сестрою медично складена меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток.

Всі постачальники пройшли тендер і отримали дозвіл в міській СЕС на постачання продуктів в заклад. Продукти харчування надходили разом з сертифікатами якості та висновками санепідемічної експертизи.

З мого боку та боку медичних працівників протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Постійно протягом року працювала Рада по харчуванню, яка працювала відповідно до положення про Раду з питань харчування.

 На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводився аналіз виконання норм харчування:

 

Назва продукту

Норма на одну дитину

Фактично спожито

Виконання норм (в середньому у % на одну дитину

Хліб житній

40

40

100

Хліб пшеничний

80

63

79

Борошно пшеничне

25

8

32

Крупи, бобові, макаронні вироби

45

65

142

Цукор

45

44

99

Масло вершкове

21

21

100

Олія

9

8,5

99

Картопля

190

151

79

Овочі різні

230

156

68

Фрукти свіжі, цитрусові

100

20

20

Соки

75

-

-

Фрукти сушені

10

3

33

Яйця

22

16

73

Молоко, кисломолочні продукти

400

210

53

Сир кисломолочний

45

37

82

Сир твердий

5

4.7

93

Сметана

10

7

70

М’ясо, птиця, м’ясопродукти

100

79

79

Риба

45

29

64

Кава злакова розчинна

4

2

50

Какао

2

1

50

Чай

0,2

0,2

100

Кондитерські вироби

15

13

82

       

  Організація фізкультурно-оздоровчої роботи.

Фізкультурно-оздоровча робота організовується під постійним медико-педагогічним контролем. У закладі проводяться різноманітні заходи для дітей, виконується режим рухової активності, з урахуванням стану здоров’я вихованців, їх самопочуття, рівня фізичного розвитку. Проводилисяя дні здоров’я:

«Щоб рости міцними і дужими, з вітамінами ми дружимо»;

Вересень

«Щоб у садочку було гарно, треба бути в нім охайним»;

Жовтень

«Всім малятам треба знати, як здоровими їм стати»;

Листопад

«Щоб зими нам не боятись, будемо добре гартуватись»;

Грудень

«Здоровому роду – нема переводу»;

Січень

«Дуже весело у нас – у зимовий сніжний час»;

Лютий

«Здоров’я дитини – багатство країни»;

Березень

«Живемо не тужимо – ми зі спортом дружимо»;

Квітень

«Рослин цілющих так багато, їх малятам треба знати»

Травень

 

Фізкультурно-спортивні свята

 Перші кроки (молодші групи)

 

Жовтень

 Здоровя дитини – майбутнє родини (середні групи)

Січень

 

 Веселі старти (старші групи)

Квітень

 

 

Педагогічний та медичний персонал систематично здійснює роботу з гігієнічного виховання (валеологія, охорона безпеки життєдіяльності дитини, екологічне виховання). Один раз на квартал в ДНЗ проводилися Тижні безпеки життєдіяльності.

- Тиждень знань правил дорожнього руху  на тему: «Коли вирушаєш у путь – завжди обережним будь!» з 14 вересня по 18 вересня 2015 року

- Тиждень знань пожежної безпеки у термін з 09 листопада по 13 листопада 2015 року на тему «Вогонь наш друг, та не завжди, чекати можна і біди»

- Тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності на тему: «Здоров’я мати – вік біди не знати!» з 01 по 05 лютого 2016 року

- Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему «Цивільний захист – це не жарти, треба всім про нього знати!» з 04 квітня по 08 квітня 2016 року

1.3. Підвищення фахової майстерності через різні форми її організації.

Найбільш вагомі результати дає самоосвіта педагогів. Педагоги нашого закладу використовують різні методи самоосвітньої діяльності, значно збільшилась кількість педагогів, які використовують Інтернет джерела для пошуку інформації.

Педагоги ДНЗ є активними слухачами міських методичних об’єднань. Мною та вихователями-методистами Іщенко Т.М. та Спасібко Л.О. контролювалась та організовувалась систематична робота з якісної участі педагогів в усіх засіданнях методичних об’єднань міста, засідань «Школи молодого вихователя».

         З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога» «Дошкільний навчальний заклад», комплект «Зразковий дошкільний заклад»: «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Музичний керівник», «Медична сестра», «Психолог дошкілля».

Робота з молодими спеціалістами, наставництво.

Відповідно до плану роботи з молодими спеціалістами за ними закріплено наставників. Молоді спеціалісти протягом року відвідували «Школу молодого вихователя» на базі дошкільного навчального закладу

Протягом року на належному рівні проведено всі заплановані свята та розваги, а саме:

 

День знань «Добрий день країно знань!»

Вересень

«Чарівниця осінь в гості завітала».

Жовтень

День музики «Співаємо, танцюємо – всіх зачаруємо»

Жовтень

Новорічне свято «Новорічна казка»

Грудень

Різдвяні свята «Радуйся земле»

Січень

«Квіти для мами»

Березень

«Т.Шевченко – син України» Пам’яті Т.Г.Шевченка

Березень

Випускне свято «Прощавай наш дитсадок»

Травень

 

Показові заняття для вихователів нашого закладу провели:

 

Традиції вивчаємо, у народні ігри граємо

Камінна К.П.

«Я люблю свою країну – рідну неньку Україну»

Стародумова Н.О.

«Пожежні правила повинні знати, щоб випадків нещасних уникати»

Санжара О.Д.

«Українська мова – мова злагоди й добра»

(мовленнєве спілкування)

Гребенюк І.Б.

Підводні таємниці (комбіноване заняття)

Глухова І.В.

Моя родина

Дяченко Н.В.

Захистіть курча від лиха і зла (правове виховання)

Петросян Т.Ю.

1.4. Результати атестації і аналіз якісного і кількісного складу педагогічних працівників.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2015 – 2016 навчальному році була спрямована на підвищення якості проведення навчально-виховної роботи шляхом впровадження інновацій, удосконалення професійної майстерності кожного педагога.

 №

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів

Фактична

кільк.

педагогів

1.

Курси підвищення кваліфікації

3

3

2.

Атестація

3

3

3.

Участь у роботі творчої групи

6

6

         Хід атестації педагогічних кадрів у  навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, різних видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців.

Атестовано 3 педагогічних працівників:

Вихователь Глухова І.В. працювала над проблемою «Актуалізація опорних знань дітей з природою», вихователь Санжара О.Д. - «Дитина і небезпека сучасного життя», вихователь-методист Іщенко Т.М. «Робота з молодими та малодосвідченими педагогами». Педагоги серйозно підійшли до вирішення даних проблем, підготували ряд цікавих форм та методів роботи  з дітьми, батьками, іншими педагогами та оформили  творчу роботу з даної теми.

       Атестаційна комісія дошкільного закладу протягом року вивчала всіх педагогічних працівників, які атестуються. В березні підвела підсумки роботи цих педагогічних працівників, склала характеристику на кожного педагога .            

             На заключному засіданні атестаційною комісією були розглянуті напрацювання педагогічних працівників.

            Згідно рішення атестаційної комісії від 01.04.2016р. педагогічним працівникам :

1. Іщенко Тетяні Миколаївні, вихователю-методисту, встановити кваліфікаційну категорію: «спеціаліст ІІ категорії»

2. Глуховій Ірині Вікторівні, вихователю, встановити кваліфікаційну категорію: «спеціаліст ІІ категорії»

3. Санжарі Олені Дмитрівні, вихователю, підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст»

 

1.5. Ефективність і доцільність методичної роботи.

 

            Основними принципами організації методичної роботи в ДНЗ є науковість, зв’язок з життям та актуальність, системність, комплексний характер, систематичність, послідовність, наступність, безперервність, творчий характер, максимальна активізація педагогів, оперативність, колективний характер

            Для підвищення педагогічної майстерності педагогів адміністрацією були створені належні умови, організовані та проведені протягом навчального року такі заходи:

-         довідково-інформаційне оснащення методичного кабінету (стенд «Педагогічний вісник ДНЗ» та «Інформаційно-діловий вісник» постійно поновлювалися, відповідно до запланованих заходів, завдання для самоосвітньої діяльності);

-         комплектування та поповнення бібліотечного фонду методкабінету літературою з питань самоосвіти педагогів, методичними посібниками за Програмою «Дитина в дошкільні роки; фаховими методичними журналами;

-         підготовка та проведення методичних заходів з використанням науково-методичної літератури, в якій висвітлюється поставлена проблема;

-         організація наставництва.

 

Протягом року проведено засідання педагогічної ради:

Підвищення якості дошкільної освіти – формування різнобічно розвиненої, духовно багатої дитини

1. Пріоритети та перспективи розвитку системи дошкільної освіти та завдання педагогічного колективу на 2015-2016 навчальний рік

2. Нормативно-методичне забезпечення організації освітнього процесу

3. Обговорення та затвердження  плану роботи на 2015-2016 навчальний рік

4. Затвердження:

      освітніх програм;

       форм планування навчально-виховного процесу;

        режиму дня та розкладу занять;

       плану спільної роботи ДНЗ і ЗОШ №18 та 35;

       плану підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників

5. Підсумки огляду-конкурсу з підготовки груп до нового навчального року

01.09.2015р

Основи національного виховання дітей дошкільного віку

1. Громадянське виховання дітей дошкільного віку в педагогічній спадщині С.Ф.Русової та В.О.Сухомлинського

2. Народознавство як засіб духовно-морального виховання дітей з раннього віку

3. Модель громадянського виховання в умовах ДНЗ

4. Аналіз стану роботи з патріотичного виховання у групах старшого та середнього дошкільного віку

11.11.2015р

Батьки – вихователі, партнери, однодумці

1. Сучасний погляд на взаємодію педагогів і батьків та форми цієї взаємодії

2. Розвивальне середовище в групах раннього та молодшого дошкільного віку – засіб соціалізації малюків

3. Аналіз стану роботи з батьками дошкільників

3. Підсумки атестації педагогічних працівників за 2015-2016 навчальний рік

24.03.2016р.

Результативність роботи педагогічного колективу за 2015-2016 навчальний рік

1.   Підсумки оцінки діяльності педагогічного коллективу

2.   Власні педагогічні знахідки педагогів та дітей

3.   Моніторинг рівня життєвої компетентності старших дошкільників

4.   Звіт роботи творчої групи

5.   Обговорення та затвердження плану роботи ДНЗ на літній оздоровчий період 2016 року        

27.05.2016р.

            В рамках підготовки до педагогічних рад організовувалися змістовні виставки методичних та наочних посібників для організації навчально-виховного процесу.

Фонд методичного кабінету поповнюється планами конспектами інтегрованих занять, консультаціями за різноманітною тематикою, матеріалами ППД. Згідно вимог узагальнюються і оформляються матеріали засідань педагогічних рад, семінарів, семінарів-практикумів.

У цьому навчальному році було узагальнено досвід роботи педагогів:

- вихователя Санжари О.Д. з питання «Гра – це життя дитини»,

- інструктора з фізкультури Опрі М.Г. з питання «Фізичне виховання дошкільників»

1.7. Стан матеріально-технічної бази.

            Всі кабінети, групові приміщення, службові приміщення і обладнання ДНЗ знаходяться в робочому стані, щорічно проводиться обстеження і складаються акти-дозволи для роботи з дітьми в начальному році. Всі приміщення утримуються відповідно санітарно-гігієнічних вимог, мають естетичний вигляд.

Адміністративно-господарська діяльність здійснювалась відповідно з річним планом роботи ДНЗ.

За звітний період із загального фонду було використано:

Вересень 2015 року

Заробітна плата – 241549,77

Харчування - 30273,11

Електроенергія – 12123,87

Водопостачання – 2589,69

Поф.дез.засоби – 105,21

Послуги зв’язку – 156,00

Ремонт картриджа – 184,00

Ремонт бойлера на харчоблоці – 250,00

Всього:  287231,65 грн.

 

Жовтень 2015 року

Заробітна плата – 208673,87

Харчування – 54225,06

Електроенергія – 14234,69

Водопостачання – 2848,56

Вивіз сміття – 314,24

Послуги зв’язку – 121,20

Ремонт принтера – 200,00

Програма бухгалтерського обліку «IVA» -  3000,00

Всього:  283617,62 грн.

 

Листопад 2015 року

Заробітна плата – 206252,45

Харчування – 34065,37

Електроенергія – 13147,13

Водопостачання – 2460,12

Теплопостачання – 24512,99

Ліки Кіровоградщини – 626,98

Послуги зв’язку – 81,60

Вивіз сміття – 314,24

Проф.дез.роботи – 105,21

Внесення змін до програмового забезпечення – 1200,00

Клей для плитки – 1846,90

Фарба – 153,10

Всього:  284766,09 грн.

 

Грудень 2015 року

Заробітна плата – 262363,38

Харчування – 47110,94

Електроенергія – 19509,00

Водопостачання – 2589,60

Теплопостачання – 125102,65

Вивіз сміття – 314,24

Проф..дез.роботи – 105,21

Впровадження комп’ютерної програми «IVA» «Облік харчування» - 2000,00

Всього:  459095,02 грн.

 

Січень 2016 року

Заробітна плата – 181328,20

Харчування – 16054,34

Електроенергія – 14523,98

Водопостачання – 1429,00

Вивіз сміття – 314,24

Послуги зв’язку – 126,80

Оновлення (компонент) до комп.програми «M.E.DosIS» - 1260,00

Всього:  215036,56 грн.

 

Лютий 2016 року

Заробітна плата – 186634,53

Харчування – 52973,13

Електроенергія – 15658,40

Водопостачання – 1501,96

Теплопостачання – 111279,03

Ремонт принтера – 4335,00

Вивіз сміття – 314,24

Послуги зв’язку – 157,20

Заправка картриджа -  122,00

Ремонт сушильного барабана – 2589,00

Всього:  375564,49 грн.

 

Березень 2016 року

Заробітна плата – 196948,24

Харчування – 68017,85

Електроенергія – 17137,21

Водопостачання – 2460,12

Теплопостачання – 81462,08

Шпалери вінілові – 2702,25

Клей – 295,00

Вивіз сміття – 314,24

Дератизація – 147,29

Послуги зв’язку – 173,27

Дефективні роботи – 110,00

Комп.програма «IVA» «Головна книга» - 1000,00

Всього:  370767,55 грн.

 

Квітень 2016 року

Заробітна плата – 227035,50

Харчування – 46574,88

Електроенергія – 18575,01

Водопостачання – 2589,60

Теплопостачання – 64934,22

Світильник – 307,00

Електроводонагрівач – 2277,96

Лампа люмінесцентна – 53,88

Корпус-картридж – 484,00

Миючі засоби – 1018,60

Вивіз сміття – 314,24

Дефективні роботи – 70,00

Дератизація – 147,29

Послуги зв’язку – 180,50

Всього:  364562,68 грн.

 

Травень 2016 року

Заробітна плата – 54088,70

Харчування – 6129,49

Електроенергія – 9211,83

Водопостачання – 1091,90

Стрічка тефл. – 9,90

Ком пакт 439МІТО – 1597,92

Злив розсувний – 199,92

Шланг для води – 146,40

Сифон – 78,30

Кран – 165,72

Трійник – 56,82

Труба каналіз. – 61,80

Труба з розтрубом – 73,68

Коліно – 59,76

Муфта – 22,86

ПВХ – 79,90

Дюбель ударний – 27,35

Покриття для підлоги – 2876,80

Алюм.Проф/декор – 117,96

Термом алюм.харчовий 30л. – 3291,60

Термом алюм.харчовий 12л. – 3439,80

Вивіз сміття – 314,24

Дефективні роботи – 70,00

Дератизація – 147,29

Заправка картриджа – 122,00

Послуги зв’язку – 174,84

Послуги з технічного обслуговування теплового лічильника – 3600,00

Всього:  87256,78 грн.

 

 

За звітний період зі спец. фонду було використано:

Вересень 2015 року

Заробітна плата – 14803,01

Харчування – 39409,55

Транспортні послуги – 248,50

Всього:  54461,06 грн.

 

Жовтень 2015 року

Заробітна плата – 13504,79

Харчування – 56955,04

Електроенергія – 309,98

Двері в роздаткову – 2550,00

Електронагрівач – 1774,00

Фарба «Сніжка» - 261,67

Плінтус – 309,01

Шпаклівка – 310,91

Ґрунтовка – 70,42

Шпалери вінілові – 1859,33

Клей – 292,25

Сода – 600,00

Лампи і комплектуючі – 3080,32

Миючі засоби – 1121,65

Всього:  82999,37 грн.

 

Листопад 2015 року

Заробітна плата – 13825,25

Харчування – 33094,30

Електроенергія – 1696,95

Транспортні послуги – 315,00

Умивальник – 598,00

Сифон – 164,10

Лампи світлодіодні – 1900,00

Шпалери вінілові – 787,70

Клей – 101,08

Лінолеум – 3727,50

ПВХ – 925,75

Заправка картриджа – 122,00

Ремонт монітору – 282,00

Всього:  57539,63 грн.

 

Грудень 2015 року

Заробітна плата – 13860,80

Харчування – 38448,22

Електроенергія – 26,44

Транспортні послуги – 265,00

Тертушка кухонна – 80,10

Ложка для гарніру – 131,76

Рознос – 180,00

Таз 5л. – 67,20

Дошка розробна – 105,60

Клей КС-3 – 218,58

Граблі – 45,00

Годинник – 232,50

Репродукція в рамі – 125,00

Сейф – 829,17

Розетка – 155,88

Вимикач – 43,90

Засіб КЗІ – 785,00

Клавіатура – 154,00

Маніпулятор «мишка» - 270,00

Заправка картриджа – 122,00

Тканина меблева набивна – 1206,00

Всього:  57352,15 грн.

 

Січень 2016 року

Заробітна плата – 14909,13

Харчування – 14102,51

Водопостачання – 1057,02

Сертифікат відкритого ключа УЦП – 288,00

Миючі засоби – 1964,10

Відро з кришкою – 547,80

Відро оцинков. – 57,00

Держак для граблів – 13,50

Каструля 8л. – 210,00

Плінтус – 659,40

Кут внутрішній – 147,75

Кут зовнішій – 98,50

Заглушки – 83,15 

Всього:  34137,86 грн.

 

Лютий 2016 року

Заробітна плата – 13137,90

Харчування – 21779,44

Транспортні послуги – 413,00

Зміни до програмового забезпечення – 1000,00

Ремонт центрифуги – 1855,00

Ремонт системного блоку ПК – 600,00

Покриття для підлоги – 5318,88

Клей – 111,00

Всього:  44215,22 грн.

 

Березень 2016 року

Заробітна плата – 13694,16

Харчування – 23746,08

Електроенергія – 79,26

Транспортні послуги – 196,00

Клей – 87,80

OSB – плитка – 1564,92

Плінтус – 225,00

Фарба – 292,46

Бра НББ – 185,00

Лампа світлодіодна – 188,64

Дефективні роботи – 70,00

Картридж – 1960,00

Плитка навісної стелі – 2826,24

Линтва – 182,00

Всього:  45297,56 грн.

 

Квітень 2016 року

Заробітна плата – 12255,08

Харчування – 40850,60

Транспортні послуги – 210,00

Шпалери на фланелевій основі – 858,00

Метилан – 87,54

Труба каналізаційна – 297,50

Коліно каналізаційне – 199,62

Труба ПП – 109,80

Тройник каналізаційний – 95,64

Труба каналізаційна – 44,01

Відвід – 28,92

Кутник ППР – 22,68

Трійник – 13,20

Заглушка – 12,60

Сифон – 288,69

Гофра – 192,46

Шланг FIL-NOX – 481,92

Змішувач – 470,84

Шланг д/душу – 70,98

Лійка душова – 41,93

Силіконовий герметик – 135,96

Цегла – 100,00

Цемент – 390,80

Шпалери вінілові – 384,00

Ґрунтовка – 286,00

Регенерація картриджу – 188,00

Монтаж засобів обліку холодної води – 70,00

Навчання у сфері цивільного захисту – 230,95

Всього:  58417,72 грн.

 

Травень 2016 року

Заробітна плата – 8685,80

Харчування – 16525,37

Електроенергія – 126,34

Транспортні послуги – 308,00

Плінтус – 448,50

ПВХ – 215,34

Дюбель ударний – 27,30

Сітка штукатурна – 49,92

Шпаклівка – 138,00

Шафка з умивальником – 933,00

Кріплення умивальника до стіни – 24,00

Фарба «Сніжка» - 168,96

Грунт – 159,96

Емаль біла – 37,98

Шпалери вінілові – 1396,50

Метилан – 111,60

Дефективні роботи – 390,00

Шафа холодильна – 16160,00

Ларь морозильний – 12687,00

Всього:  58593,57 грн.

 

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

У дошкільному закладі діє рада ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків. В 2015 – 2016 навчальному році розглядалися такі питання:

Вересень 2015 року

1. Про основні завдання роботи ДНЗ у 2015-2016 н.р.

2. Про затвердження плану роботи ради закладу на 2015-2016 н.р.

3. Про роботу групових батьківських комітетів.

4. Про організацію роботи з дітьми, які не відвідують ДНЗ.

Грудень 2015 року

1. Про дотримання санітарно-гігієнічних норм в ДНЗ.

2. Про організацію громадського контролю за харчуванням та медичним обслуговуванням вихованців закладу.

3. Про стан відвідування та рівень захворюваності дітей у 2015-2016 н.р.

Березень 2016 року

1. Про зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ та підготовку до проведення ремонтно-опоряджувальних робіт

2. Про соціально-правовий захист вихованців.

3. Про заходи щодо попередження дитячого травматизму.

Травень 2016 року

4.1. Підсумки роботи Ради ДНЗ

 4.2. Про організацію оздоровлення дітей

 4.3. Про підготовку до ремонтних робіт

Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться “Дні відкритих дверей”, батьківські збори, консультації.

Постійно для покращення матеріально-технічної бази залучаються спонсорські кошти та благодійні батьківські внески

1 група: здійснено ремонт в роздягальні, поповнено ігровий майданчик

2 група: здійснено ремонт в спальній кімнаті, поповнено ігровий майданчик

3 група: поновлено ігрове середовище, обладнано ігровий майданчик

4 група: здійснено капітальний ремонт групового приміщення

 5 група: замінено дитячі меблі, придбано методичні посібники, замінено сантехніку

6 група: поповнено ігрове середовище, здійснено капітальний ремонт спальної кімнати

8 група: здійснено ремонт в груповій кімнаті,

9 група: замінено коврове покриття в груповій кімнаті, карнизи

10 група: здійснено капітальний ремонт роздягальні

11 група: здійснено капітальний ремонт групової кімнати

12 група: здійснено капітальний ремонт туалетної кімнати та роздягальні

Адміністрація дошкільного закладу тісно співпрацює з громадською організацією «Перспектива міста» та депутатом міської ради Рокожицею О.Л. В рамках акції «Чисте довкілля» по благоустрою території Олександр Леонідович надав фарбу для облаштування ігрових майданчиків, а також завіз в достатній кількості пісок для самостійної ігрової діяльності дітей

На протязі навчального року відбувався тісний зв'язок з громадською організацією «Жіноча громада», яка сприяла участи закладу в різних конкурсах

Слід відмітити оснащення ігрових майданчиків груп № 2, 4, 7, 8, 10, 13

Посилити в новому навчальному році роботу батьківських комітетів груп № 1, 5, 9, 13

 

З питання надходження та використання благодійної батьківської допомоги я надаю слово члену батьківського комітету закладу (казначею) Каліман О.М.

За період з вересня 2015 року по грудень 2015 року з благодійного фонду було використано:

Конц.товари – 1340,15

Господарчі товари – 1021,23

Будівельні матеріали – 2846,85

Методична та дитяча література – 364,10

Послуги електрика – 265,00

Миючі засоби – 852,68

Ремонт оргтехніки – 432,00

Обслуговування вогнегасників – 758,20

Проведення тендерних закупівель – 1800,00

Заземлення – 300,00

Оплата сайта закладу – 300,00

Оплата інтернет послуг – 380,00

Всього надійшло благодійних внесків батьків – 10660,00

З них:

Група №1 – 1210,00

Група №2 – 1440,00

Група №5 – 1860,00

Група №6 – 1340,00

Група №7 – 1300,00

Група №8 – 1820,00

Група №9 – 920,00

Група №11 – 770,00,00

 

За період з січня 2016 року по травень 2016 року з благодійного фонду було використано:

Конц.товари – 115,00

Господарчі товари – 194,00

Будівельні матеріали – 4202,70

Послуги електрика – 140,00

Оплата сайта закладу – 300,00

Оплата інтернет послуг – 380,00

Ліноліум – 735,90

Карниз – 192,40

Оплата будівельних робіт – 3440,00

Всього надійшло благодійних внесків батьків – 9700,00

З них:

Група №1 – 800,00

Група №2 – 1410,00

Група №5 – 1960,00

Група №6 – 1480,00

Група №7 – 1010,00

Група №8 – 1140,00

Група №9 – 980,00

Група №11 – 920,00,00

 

Отже, продовжу свій виступ!

Своєчасно проводиться системний аналіз комплектування закладу дітьми, ведеться підготовка документів до організованого початку навчального року, проводиться тарифікація педагогічного персоналу. Мною та заступником завідувача господарством Короц В.В. щоденно контролюється економія електроенергії, води, стан майна, обладнання, приміщень, території закладу. Уся діяльність персоналу регламентується наказами по ДНЗ.

            Питання, пов’язані з охороною праці, профілактикою травматизму, проблемами охорони життєдіяльності дітей, санітарних правил утримання приміщень, збереження майна закладу та дотримання здорового психологічного клімату в колективі вирішуються оперативно з урахуванням проблемних запитів.

 Виконання Закону України «Про звернення громадян»

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, Розпорядження Кіровоградської облдержадміністрації «Про організацію виконання постанови Кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкціїї з діловодства за зверненням громадян», Інструкції з діловодства за зверненням громадян, яка затверджена наказом управлінням освіти ХОДА № 380 від 24.09.1997 року, листів Управління освіти Кіровоградської міської ради в дошкільному навчальному закладі проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, установлена скриня для питань та пропозицій громадян, оформлений інформативний куточок щодо порядку звернення громадян.

За 2015 – 2016 навчальний рік кількість усних звернень – 53.

Порушені питання розглянуті, надані відповіді .

 

Вжиті заходи щодо охоплення навчанням
дітей 5-ти річного вік:

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811 ) протягом року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 4 – 5 років, які проживають в мікрорайоні дитячого садка, але не відвідують його. Педагогічні працівники відвідали такі сім’ї вдома, проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти. З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, традиційно,  25 травня було проведено День відкритих дверей для батьків вихованців та жителів мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, фотовиставки, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат.

Підводячи підсумки свого виступу, хочу наголосити, що колектив закладу під моїм керівництвом  в 2015 – 2016 навчальному році виконав поставлені завдання, проте є і далі нам чим працювати. А саме:

            створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку особливостей дошкільника та формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості

               покращення матеріально-технічної бази дошкільного закладу

І наостанок хочу сказати, що в грудні 2016 року відбудеться державна атестація закладу, сподіваюсь що спільно з колективом, батьками ми на належному рівні покажемо свою роботу.

  

 

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) № 14 “Калинка”
Богданової Інни Ігнатівни

 

Перед педагогічним колективом та громадськістю

29.05.2015р.

 • Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета:

 • Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

 • 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
 • 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом

Порядок денний:

 • 1. Вибори голови та секретаря зборів.
 • 2. Вибір лічильної комісії
 • 3. Звіт завідувача.
 • 4. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).
 • 5. Таємне голосування.

Присутні:

 • Колектив закладу
 • Батьківський комітет
 • Члени ради закладу
 • Представники громадськості

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №14 «Калинка» Кіровоградської міської ради  знаходиться за адресою: м. Кіровоград, вул. Генерала Жадова, 21-А. На протязі 2014 – 2015 навчального року працював за програмою «Дитина в дошкільні роки» та програмою «Впевнений старт», реалізовували завдання Базового компонента дошкільної освіти.

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

13

 ясельні

4

дошкільні

9

3.

Режим роботи груп:

 

10 годин

11

12 годин

2

Кількість вихованців

349

4.

Кількість працівників усього

67

5.

педагогічний персонал

32

обслуговуючий персонал

35

 

 

1.1. Робота педагогічного колективу щодо виконання вимог Програми «Дитина в дошкільні роки» та Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

         Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, Програмою «Дитина в дошкільні роки», Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», а також, в практиці роботи ДНЗ використовуються навчальні посібники, рекомендовані МОН України.

Упродовж 2014-2015 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети: підвищення якості проведення навчально-виховної роботи шляхом впровадження інновацій, удосконалення професійної майстерності кожного педагога.

Планування роботи дошкільного навчального закладу відповідає принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності. Календарно-тематичне планування педагогів закладу ведеться згідно з пам’ятками, розробленими методичною службою. В житті дошкільників практично рівномірно збалансовані різні форми активності.

За окремими програмами та календарними планами до них організована робота гуртків: «Англійська мова» – керівник Зелінська Н.А., «Хореографія» – керівник  Медяник Ю.В. Гурткова робота сприяє розвитку здібностей, почуттів, емоційної сприйнятливості дітей.

З метою реалізації  Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», положень Національної доктрини розвитку освіти, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Типового положення про дошкільний навчальний заклад та інших нормативних документів, передбачених чинним законодавством та накресленим річним планом роботи на 2014 – 2015 н.р. колектив дошкільного навчального закладу спрямовував свою діяльність на вирішення завдань:

 1. Зосередити увагу всього педагогічного колективу  на збереженні та зміцненні здоров’я, формуванні здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки.
 2. Продовжити роботу по розвитку мовленнєвих здібностей дошкільника, навичок культури спілкування як важливих чинників соціалізації особистості.

На виконання даних завдань проведена системна робота, спрямована на підвищення професіоналізму, зростання компетентності педагогів у питаннях виховання, навчання та розвитку дитини дошкільного віку.

         1.2. Рівень підготовки дітей до навчання у школі.

У 2015 році 69 дітей  випущено в школи міста. Вихователі старших

груп  № 5, 6, 10  якісно підготували дітей до школи.

З метою визначення готовності дітей до навчання в школі практичний психолог закладу Каліман О.М. провела  психологічну діагностику вихованців старших груп «Психологічна готовність дітей до навчання в школі».

 

Робота з охорони життя і зміцнення здоров’я дітей.

Організація медико-профілактичної роботи. Роботу данного напрямку у закладі здійснюють старша медична сестра Вечірко Т.В.,  медична сестра Гребенюк М.Л, інструктор з фізкультури Опря М.Г.

У своїй роботі медична служба керується: Законом України «Про дошкільну освіту» ст.34 «Медичне обслуговування у дошкільному навчальному закладі», Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Наказом МОЗ та МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі», інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі, Положенням «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу», наказами управління освіти Кіровоградської міської ради, органів охорони здоров’я міста (СЕС).

План роботи медичної служби на 2014 – 2015 н. р. складений відповідно до річного плану роботи закладу та виконаний в повному обсязі.

Належним чином оформлена обов’язкова документація, на кожну групу закладу оформлено лист здоров’я,  своєчасно складалися плани роботи і звіти, місячний та річний план профщеплень, здійснювався щомісячний аналіз захворюваності. Постійно контролюється стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування, щоденно проводяться ранкова гімнастика в музичному залі, фізкультурні заняття, відповідно до розкладу. Здійснюється контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри в садових групах щоквартально, в групах раннього віку – щомісячно.

Кількість пропусків по хворобі на 1 дитину по ДНЗ складає 3,9 дні. Кількість випадків по хворобі за рік складає 177. Кожна дитина в нашому ДНЗ  протягом навчального року хворіла 0,6 раз (177 випадки / 349 дітей).

Середньомісячне відвідування дітьми в 2014 – 2015 н.р. по ДНЗ складало 179,07 дітей. ДНЗ В розрізі груп:

Група

Середнє відвідування

№1

15,93

№2

14,87

№3

10,88

№4

10,64

№5

18,09

№6

18,03

№7

14,19

№8

13,14

№9

17,38

№10

11,27

№11

14,56

№12

11,52

№13

8,60

        

В ДНЗ запроваджене 3-разове харчування в групах загального розвитку та 5-разове в групах з додатковими платними послугами за десятиденним меню, затверджені графіки видачі їжі для кожної вікової групи.

Харчування вихованців здійснювалосяся відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Старшою сестрою медично складена меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток.

Всі постачальники пройшли тендер і отримали дозвіл в міській СЕС на постачання продуктів в заклад. Продукти харчування надходили разом з сертифікатами якості та висновками санепідемічної експертизи.

З боку завідувача та медичних працівників протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Постійно протягом року працювала Рада по харчуванню, яка працювала відповідно до положення про Раду з питань харчування.

 

На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводився аналіз виконання норм харчування:

 

Назва продукту

Норма на одну дитину

Фактично спожито

Виконання норм (в середньому у % на одну дитину

Хліб житній

40

40

100

Хліб пшеничний

80

63

79

Борошно пшеничне

25

8

32

Крупи, бобові, макаронні вироби

45

65

142

Цукор

45

44

99

Масло вершкове

21

21

100

Олія

9

8,5

99

Картопля

190

151

79

Овочі різні

230

156

68

Фрукти свіжі, цитрусові

100

20

20

Соки

75

-

-

Фрукти сушені

10

3

33

Яйця

22

16

73

Молоко, кисломолочні продукти

400

210

53

Сир кисломолочний

45

37

82

Сир твердий

5

4.7

93

Сметана

10

7

70

М’ясо, птиця, м’ясопродукти

100

79

79

Риба

45

29

64

Кава злакова розчинна

4

2

50

Какао

2

1

50

Чай

0,2

0,2

100

Кондитерські вироби

15

13

82

       

  Організація фізкультурно-оздоровчої роботи.

Фізкультурно-оздоровча робота організовується під постійним медико-педагогічним контролем. У закладі проводяться різноманітні заходи для дітей, виконується режим рухової активності, з урахуванням стану здоров’я вихованців, їх самопочуття, рівня фізичного розвитку.

Проводилисяя дні здоров’я:

„Весела мандрівка поїздом”

Вересень

„У колі народні ігри”

Жовтень

„Ми веселі дошкільнята”

Листопад

 „Подорож до казкового лісу”

Грудень

„Визволяємо іграшки”

Січень

„Спритний м’ячик”

Лютий

„В гостях у лиски-Аліски”

Березень

„Фізкульт – ура!”

Квітень

„Весела карусель”

Травень

 

Фізкультурно-спортивні свята

 • Перші кроки (молодші групи)

 

Жовтень

 • Здоровя дитини – майбутнє родини (середні групи)

Січень

 

 • Веселі старти (старші групи)

Квітень

 

 

Педагогічний та медичний персонал систематично здійснює роботу з гігієнічного виховання (валеологія, охорона безпеки життєдіяльності дитини, екологічне виховання). Один раз на квартал в ДНЗ проводилися Тижні безпеки життєдіяльності.

- Тиждень знань правил дорожнього руху  на тему: «Руху правила єдині – поважати їх повинні» з 08 вересня по 12 вересня 2014 року

- Тиждень знань пожежної безпеки у термін з 10.11 по 14.11.2014 року на тему «Вогонь – це романтично, але дуже небезпечно!»

- Тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності на тему: «Здоровий спосіб життя – це модно!» з 02 по 06 березня 2015 року

- Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему «Ми всі господарі природи, тож збережемо її вроду!» з 14.04 по 17.04.2015 року

1.3. Підвищення фахової майстерності через різні форми її організації.

Найбільш вагомі результати дає самоосвіта педагогів. Педагоги нашого закладу використовують різні методи самоосвітньої діяльності, значно збільшилась кількість педагогів, які використовують Інтернет джерела для пошуку інформації.

Педагоги ДНЗ є активними слухачами міських методичних об’єднань. Завідувачем Богдановою та вихователями-методистами Іщенко Т.М. та Спасібко Л.О. контролювалась та організовувалась систематична робота з якісної участі педагогів в усіх засіданнях методичних об’єднань міста, засідань «Школи молодого вихователя».

         З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога» «Дошкільний навчальний заклад», комплект «Зразковий дошкільний заклад»: «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Музичний керівник», «Медична сестра», «Психолог дошкілля».

Робота з молодими спеціалістами, наставництво.

Відповідно до плану роботи з молодими спеціалістами за ними закріплено наставників. Молоді спеціалісти протягом року відвідували «Школу молодого вихователя» на базі дошкільного навчального закладу

Протягом року на належному рівні проведено всі заплановані свята та розваги, а саме:

 

День знань «Добрий день тобі садочок »

Вересень

«Здраствуй, осінь -  чарівниця»

Жовтень

День музики «Намалюй музику»

Жовтень

Новорічне свято «Зима прийшла – свято принесла»

Грудень

Різдвяні свята «Радуйся земле»

Січень

«Квіти для мами»

Березень

«Т.Шевченко – син України» Пам’яті Т.Г.Шевченка

Березень

Випускне свято «Прощавай наш дитсадок»

Травень

Показові заняття для вихователів нашого закладу провели:

 

Рідний край знати – свій народ шанувати! (тематичне заняття до дня міста)

Бондаренко І.Ю.

«Подорож у мудре казкове царство»

(інтегроване заняття)

Кривошея Л.В.

«Пожежні правила повинні знати, щоб випадків нещасних уникати»

Камінна К.П.

Дяченко Н.В.

«Мова рідна, слово рідне»

(мовленнєве спілкування)

Козловська Н.В.

Осадчук І.І.

Цей дивовижний папір (художня праця)

Петросян Т.Ю.

Харук С.І

Давайте жити дружно (комбіноване заняття)

Стародумова Н.О.

Каплунова Я.В.

Світ художника прекрасний і чудовий (пейзажне малювання)

Бондаренко І.Ю.

Кібукевич І.Б.

У гармонії зі світом та із самим собою

Мартинцова О.В.

Хирьянова С.І.

«Лесиними стежками» (тематичне заняття до дня народження Лесі Українки)

Санжара О.Д.

Путінцева В.В.

Яким я стану, ким я буду, коли подорослішаю

Козловська Н.В.

Осадчук І.І.

Природа нам, як рідний дім

Глухова І.В

Гуйван Т.В

1.4. Результати атестації і аналіз якісного і кількісного складу педагогічних працівників.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2014 – 2015 навчальному році була спрямована на підвищення якості проведення навчально-виховної роботи шляхом впровадження інновацій, удосконалення професійної майстерності кожного педагога.

 №

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів

Фактична

кільк.

педагогів

1.

Курси підвищення кваліфікації

3

3

2.

Атестація

6

6

3.

Участь у роботі творчої групи

6

6

         Хід атестації педагогічних кадрів у  навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, різних видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців.

Атестовано 6 педагогічних працівників:

Вихователь Петросян Т.Ю. працювала над проблемою «Гра – це життя дитини», вихователь Харук С.І. - «Математика в природі», музичний керівник Дяченко Г.Ф. - «Ранній вік – основа розвитку музичної культури дошкільнят», вихователь-методист Спасібко Л.О. - «Розробка та впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес через роботу творчої групи», практичний психолог Каліман О.М. - «Пошук ресурсів для відновлення, або психологічний супровід дітей-переселенців з зони АТО та членів їх сімей», інструктор з фізкультури Опря М.Г. - «Фізичне виховання дошкільників»

 

1.5. Ефективність і доцільність методичної роботи.

            Основними принципами організації методичної роботи в ДНЗ є науковість, зв’язок з життям та актуальність, системність, комплексний характер, систематичність, послідовність, наступність, безперервність, творчий характер, максимальна активізація педагогів, оперативність, колективний характер

            Для підвищення педагогічної майстерності педагогів адміністрацією були створені належні умови, організовані та проведені протягом навчального року такі заходи:

-         довідково-інформаційне оснащення методичного кабінету (стенд «Педагогічний вісник ДНЗ» та «Інформаційно-діловий вісник» постійно поновлювалися, відповідно до запланованих заходів, завдання для самоосвітньої діяльності);

-         комплектування та поповнення бібліотечного фонду методкабінету літературою з питань самоосвіти педагогів, методичними посібниками за Програмою «Дитина в дошкільні роки, програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»; фаховими методичними журналами;

-         підготовка та проведення методичних заходів з використанням науково-методичної літератури, в якій висвітлюється поставлена проблема;

-         організація наставництва.

 

Протягом року проведено засідання педагогічної ради:

Про основні напрямки роботи ДНЗ у 2014-2015 н.р.

 1. Затвердження  плану роботи дошкільного навчального закладу на новий навчальний рік.
 2. Звіт про організацію та проведення обліку дітей дошкільного віку що проживають на закріпленій території
 3. Про підсумки конкурсу-огляду на найкращу групу у підготовці до нового навчального року.

01.09.2014р

Розвиток образного мовлення, комунікативних здібностей

самостійної мовної творчості

 1. Розвиток мовлення та мовного спілкування дітей дошкільного віку
 2. Формування виразності мови у дошкільників через ігрову діяльність
 3. Аналіз стану роботи з мовленнєвого розвитку у групах дошкільного віку
 4. Презентація дидактичних, розвивальних  ігор, посібників спрямованих на  розвиток мовленнєвої активності дітей.

27.11.2014р

Розвиток творчої особистості дитини через образотворче мистецтво

 1. Основні аспекти вирішення проблеми розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного віку
 2. Розвиток творчості дошкільника засобами нетрадиційних технік образотворчого мистецтва
 3. Аналіз стану роботи з образотворчої діяльності у групах дошкільного віку
 4. Підсумки атестації педагогічних працівників за 2014-2015 навчальний рік

24.03.2015р.

Про підсумки роботи ДНЗ в 2014-2015 н.р.

 1. Аналіз виконання розділів річного плану, стану роботи з підвищення професійної майстерності педагогів
 2. Рівень засвоєння програм вихованцями дошкільного закладу. Результати моніторингового дослідження.
 3. Звіт роботи творчої групи
 4. Обговорення та затвердження плану роботи ДНЗ на літній оздоровчий період 2015 року        

27.05.2015р.

            В рамках підготовки до педагогічних рад організовувалися змістовні виставки методичних та наочних посібників для організації навчально-виховного процесу.

Фонд методичного кабінету поповнюється планами конспектами інтегрованих занять, консультаціями за різноманітною тематикою, матеріалами ППД. Згідно вимог узагальнюються і оформляються матеріали засідань педагогічних рад, семінарів, семінарів-практикумів.

У цьому навчальному році було узагальнено досвід роботи педагогів:

- вихователя Петросян Т.Ю. з питання «Гра – це життя дитини»,

- вихователя Харук С.І. з питання «Математика в природі»,

- музичного керівника Дяченко Г.Ф. з питання «Ранній вік – основа розвитку музичної культури дошкільнят»

1.7. Стан матеріально-технічної бази.

            Всі кабінети, групові приміщення, службові приміщення і обладнання ДНЗ знаходяться в робочому стані, щорічно проводиться обстеження і складаються акти-дозволи для роботи з дітьми в начальному році. Всі приміщення утримуються відповідно санітарно-гігієнічних вимог, мають естетичний вигляд.

Адміністративно-господарська діяльність здійснювалась відповідно з річним планом роботи ДНЗ.

За період з вересня 2014 року по травень 2015 року із загального фонду було використано:

Харчування – 245586,6

Заробітна плата – 1647027,39

Теплопостачання – 340092,86

Водопостачання – 19388,99

Світло – 115183,96

Вивіз ТПВ – 1285,93

Профдезроботи – 631,26

Укртелеком – 1262,17

Всього:  2371103,16 грн.

За період з вересня 2014 року по травень 2015 року зі спец. фонду було використано:

Харчування – 300517,55

Заробітна плата – 111122,06

Господарчі товари – 1589,34

Ремонт обладнання на харчоблоці та пральні – 7979,67

Ремонт оргтехніки – 1346,02

Штори – 3844,00

Вікно – 8020,00

Медикаменти – 759,60

Укртелеком – 386,99

Лавочки – 1782,00

Вивіз ТПВ – 438,30

Лампи – 2411,79

Меблі – 3120,00

Пожежна страховка – 876,00

Миючі засоби – 2140,00

Буд.матеріали – 9626,67

Посуд – 1913,94

Покриття для підлоги – 2111,60

Всього:  479384,71 грн.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

У дошкільному закладі діє рада ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків. В 2014 – 2015 навчальному році розглядалися такі питання:

Вересень 2014р.:

1.1. Ознайомлення з планом роботи ради на 2014 - 2015н.р.

1.2. Підготовка  до  осінньо-зимового  періоду.

1.3. Про  результати  контролю  за  якістю  харчування  дітей.

Грудень 2014р.

2.1. Правила  внутрішнього  трудового  розпорядку (час  та  його  використання) 

2.2. Формування  свідомого  ставлення  до  здоров’я .

2.3. Стан  роботи  з  питань  охорони  життя  та  здоров’я  дітей  в ДНЗ.

Березень 2015р.

3.1. Курс  на  співпрацю  з  батьками.

3.2. Про роботу з дітьми соціально-незазхищених категорій

3.3. Аналіз плати за харчування дітей

Травень 2015 року

4.1. Підсумки роботи Ради ДНЗ

4.2. Про організацію оздоровлення дітей

4.3. Про підготовку до ремонтних робіт

Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться “Дні відкритих дверей”, батьківські збори, консультації.

Постійно для покращення матеріально-технічної бази залучаються спонсорські кошти та благодійні батьківські внески

1 група: здійснено капітальний ремонт в 8шгруповій кімнаті, поповнено ігровий майданчик

2 група: замінено дитячі меблі в груповій кімнаті

3 група: поновлено ігрове середовище, обладнано ігровий майданчик, замінено лінолеум в роздягальні, поновлено куточок природи

4 група: замінено куточок ряження, придбано інформаційні стенди

 5 група: замінено дитячі меблі, придбано методичні посібники

6 група: поповнено ігрове середовище, замінено вікна в групі на енергозберігаючі склопакети

8 група: здійснено ремонт в туалетній кімнаті, замінено вікна в групі на енергозберігаючі склопакети

9 група: замінено коврове покриття в груповій кімнаті, карнизи, придбано магнітну дошку

10 група: здійснено капітальний ремонт групового приміщення

11 група: замінено вікно в спальній кімнаті на енергозберігаючі склопакети

12 група: повністью обладнано ігровий майданчик обладнанням для ігор дітей, планується заміна вікна в групі на енергозберігаючі склопакети

Адміністрація дошкільного закладу тісно співпрацює з громадською організацією «Я люблю Кіровоград» та депутатом міської ради Артемом Стрижаковим, з ініціативи якого в закладі було встановлено видео спостереження з онлайн трансляцією через інтернет. В рамках акції «Чисте довкілля» по благоустрою території Артем Олегович надав дерева для озеленення майданчиків закладу, а також завіз в достатній кількості пісок для самостійної ігрової діяльності дітей

На протязі навчального року відбувався тісний зв'язок з громадською організацією «Жіноча громада», яка сприяла участи закладу в різних конкурсах

Слід відмітити оснащення ігрових майданчиків груп № 3, 7, 12

Посилити в новому навчальному році роботу батьківських комітетів груп № 1,2,5,9,11

 

За період з вересня 2014 року по травень 2015 року з благодійного фонду було використано:

Хоз.товари – 2557,59

Буд.матеріали – 2489,11

Конц.товари – 2937,71

Фонар – 180,00

Оформлення тендерної документації - 4200,00

Іграшки для лялькового театру – 905,50

Миючі засоби – 390,42

Забор декоративний – 1380,00

Будинок – 558,00

Костюм Діда Мороза – 1331,04

Термометри – 60,00

Послуги інтернету – 810,00

Обслуговування оргтехніки – 1580,00

Фестиваль «Кіровоградські зірочки» - 451,00

Методична література – 1046,90

Газосварка – 100,00

Послуги епіцентру – 440,00

Ремонт електроплит – 523,60

Оплата сайту – 112,50

Технічне обслуговування вогнегасників – 275,90

Журнал «Охорона праці» - 342,15

Газета «Дитячий садок» - 47,58

Дитячі стільці для музичної зали – 4200,00

Всього надійшло благодійних внесків батьків – 26919,00

            Своєчасно проводиться системний аналіз комплектування закладу дітьми, ведеться підготовка документів до організованого початку навчального року, проводиться тарифікація педагогічного персоналу. Адміністрацією щоденно контролюється економія електроенергії, води, стан майна, обладнання, приміщень, території закладу. Уся діяльність персоналу регламентується наказами по ДНЗ.

            Питання, пов’язані з охороною праці, профілактикою травматизму, проблемами охорони життєдіяльності дітей, санітарних правил утримання приміщень, збереження майна закладу та дотримання здорового психологічного клімату в колективі вирішуються оперативно з урахуванням проблемних запитів.

 Виконання Закону України «Про звернення громадян»

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, Розпорядження Кіровоградської облдержадміністрації «Про організацію виконання постанови Кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкціїї з діловодства за зверненням громадян», Інструкції з діловодства за зверненням громадян, яка затверджена наказом управлінням освіти ХОДА № 380 від 24.09.1997 року, листів Управління освіти Кіровоградської міської ради в дошкільному навчальному закладі проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, установлена скриня для питань та пропозицій громадян, оформлений інформативний куточок щодо порядку звернення громадян.

За 2014 – 2015 навчальний рік кількість усних звернень – 57, з них 1 скарги

Порушені питання розглянуті, надані відповіді .

 

Вжиті заходи щодо охоплення навчанням
дітей 5-ти річного вік:

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811 ) протягом року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 4 – 5 років, які проживають в мікрорайоні дитячого садка, але не відвідують його. Педагогічні працівники відвідали такі сім’ї вдома, проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти. З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, традиційно,  12 травня було проведено День відкритих дверей для батьків вихованців та жителів мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, фотовиставки, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат.

 

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) № 14 “Калинка”
Богданової Інни Ігнатівни

Перед педагогічним колективом та громадськістю

28.05.2014р.

 • Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета:

 • Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

 • 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
 • 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом

Порядок денний:

 • 1. Вибори голови та секретаря зборів.
 • 2. Вибір лічильної комісії
 • 3. Звіт завідувача.
 • 4. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).
 • 5. Таємне голосування.

Присутні:

 • Колектив закладу
 • Батьківський комітет
 • Члени ради закладу
 • Представники громадськості

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №14 «Калинка» Кіровоградської міської ради  знаходиться за адресою: м. Кіровоград, вул. Генерала Жадова, 21-А. На протязі 2013 – 2014 навчального року працював за програмою «Дитина в дошкільні роки» та програмою «Впевнений старт», реалізовували завдання Базового компонента дошкільної освіти.

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

13

 ясельні

4

дошкільні

9

3.

Режим роботи груп:

 

10 годин

11

12 годин

2

Кількість вихованців

338

4.

Кількість працівників усього

69

5.

педагогічний персонал

33

обслуговуючий персонал

36

 

 

1.1. Робота педагогічного колективу щодо виконання вимог Програми «Дитина в дошкільні роки» та Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

         Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, Програмою «Дитина в дошкільні роки», Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», а також, в практиці роботи ДНЗ використовуються навчальні посібники, рекомендовані МОН України.

Упродовж 2013-2014 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети: підвищення якості проведення навчально-виховної роботи шляхом впровадження інновацій, удосконалення професійної майстерності кожного педагога.

Планування роботи дошкільного навчального закладу відповідає принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності. Календарно-тематичне планування педагогів закладу ведеться згідно з пам’ятками, розробленими методичною службою. В житті дошкільників практично рівномірно збалансовані різні форми активності.

За окремими програмами та календарними планами до них організована робота гуртків: «Англійська мова» – керівник Хир’янова С.І., «Образотворче мистецтво» – керівник  Стародумова Н.О. «Хореографія» – керівник  Майорова Н.В. Гурткова робота сприяє розвитку здібностей, почуттів, емоційної сприйнятливості дітей.

З метою реалізації  Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», положень Національної доктрини розвитку освіти, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Типового положення про дошкільний навчальний заклад та інших нормативних документів, передбачених чинним законодавством та накресленим річним планом роботи на 2013 – 2014 н.р. колектив дошкільного навчального закладу спрямовував свою діяльність на вирішення завдань:

 1. Зосередити увагу всього педагогічного колективу  на збереженні та зміцненні здоров’я, формуванні здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки.
 2. Продовжити роботу по формуванню морально-етичних ідеалів в сім’ї та дошкільному закладі використовуючи педагогічну спадщину В.Сухомлинського

На виконання даних завдань проведена системна робота, спрямована на підвищення професіоналізму, зростання компетентності педагогів у питаннях виховання, навчання та розвитку дитини дошкільного віку.

         1.2. Рівень підготовки дітей до навчання у школі.

У 2014 році 71 дитину  випущено в школи міста. Вихователі старших

груп  № 8, 11, 12  якісно підготували дітей до школи.

З метою визначення готовності дітей до навчання в школі практичний психолог закладу Каліман О.М. провела  психологічну діагностику вихованців старших груп «Психологічна готовність дітей до навчання в школі».

Робота з охорони життя і зміцнення здоров’я дітей.

Організація медико-профілактичної роботи. Роботу данного напрямку у закладі здійснюють старша медична сестра Вечірко Т.В.,  медична сестра Гребенюк М.Л, інструктори з фізкультури Новікова Н.В. та Опря М.Г.

У своїй роботі медична служба керується: Законом України «Про дошкільну освіту» ст.34 «Медичне обслуговування у дошкільному навчальному закладі», Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Наказом МОЗ та МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі», інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі, Положенням «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу», наказами управління освіти Кіровоградської міської ради, органів охорони здоров’я міста (СЕС).

План роботи медичної служби на 2013 – 2014 н. р. складений відповідно до річного плану роботи закладу та виконаний в повному обсязі.

Належним чином оформлена обов’язкова документація, на кожну групу закладу оформлено лист здоров’я,  своєчасно складалися плани роботи і звіти, місячний та річний план профщеплень, здійснювався щомісячний аналіз захворюваності. Постійно контролюється стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування, щоденно проводяться ранкова гімнастика в музичному залі, фізкультурні заняття, відповідно до розкладу. Здійснюється контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри в садових групах щоквартально, в групах раннього віку – щомісячно.

Кількість пропусків по хворобі на 1 дитину по ДНЗ складає 4,5 дні. Кількість випадків по хворобі за рік складає 250. Кожна дитина в нашому ДНЗ  протягом навчального року хворіла 0,6 раз (193 випадки / 338 дітей).

Середньомісячне відвідування дітьми в 2013 – 2014 н.р. по ДНЗ складало 195,94 дітей. ДНЗ В розрізі груп:

Група

Середнє відвідування

№1

15,02

№2

11,74

№3

10,4

№4

9,23

№5

16,3

№6

19,34

№7

13,34

№8

19,96

№9

16,74

№10

11,56

№11

17,32

№12

13,01

№13

10,52

 

В ДНЗ запроваджене 3-разове харчування в групах загального розвитку та 5-разове в групах з додатковими платними послугами за десятиденним меню, затверджені графіки видачі їжі для кожної вікової групи. Персонал ДНЗ додержується норм та правил щодо організації харчування дітей в ДНЗ. Систематичний контроль за станом харчування здійснюється завідувачем Богдановою І.І., старшою медсестрою Вечірко Т.В. та Радою закладу. Результати контролю фіксуються у спеціальному журналі, обговорюються на виробничих нарадах при завідувачу, раді закладу, батьківських зборах.

         Організація фізкультурно-оздоровчої роботи.

Фізкультурно-оздоровча робота організовується під постійним медико-педагогічним контролем. У закладі проводяться різноманітні заходи для дітей, виконується режим рухової активності, з урахуванням стану здоров’я вихованців, їх самопочуття, рівня фізичного розвитку.

Педагогічний та медичний персонал систематично здійснює роботу з гігієнічного виховання (валеологія, охорона безпеки життєдіяльності дитини, екологічне виховання). Один раз на квартал в ДНЗ проводиться Тиждень безпеки життєдіяльності.

1.3. Підвищення фахової майстерності через різні форми її організації.

Найбільш вагомі результати дає самоосвіта педагогів. Педагоги нашого закладу використовують різні методи самоосвітньої діяльності, значно збільшилась кількість педагогів, які використовують Інтернет джерела для пошуку інформації.

Педагоги ДНЗ є активними слухачами міських методичних об’єднань. Завідувачем Богдановою та вихователями-методистами Іщенко Т.М. та Спасібко Л.О. контролювалась та організовувалась систематична робота з якісної участі педагогів в усіх засіданнях методичних об’єднань міста, засідань «Школи молодого вихователя».

         З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога» «Дошкільний навчальний заклад», комплект «Зразковий дошкільний заклад»: «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Музичний керівник», «Медична сестра», «Психолог дошкілля».

Робота з молодими спеціалістами, наставництво.

Відповідно до плану роботи з молодими спеціалістами за ними закріплено наставників. Молоді спеціалісти протягом року відвідували «Школу молодого вихователя» на базі дошкільного навчального закладу

Протягом року на належному рівні проведено всі заплановані свята та розваги. Влітку проведено свято до Дня захисту дітей, спортивне свято, свято Нептуна, День Незалежності.

Показові заняття для вихователів нашого закладу провели:

«Казковий дивосвіт» (комбіноване заняття) вихователі Гарна О.М., Вергун

 «Казка в гості завітала» (інтегроване заняття) вихователі Путінцева Н.С., Пархоменко О.О.

«Школа під блакитним небом» (комбіноване заняття) вихователі Камінна К.П., Кутова Л.А.

«Околицями рідного міста» (тематичне заняття) вихователі Глухова І.В., Кібукевич І.Б.

«Україна – рідний край» (інтегроване заняття) вихователі Стародумова Н.О.

«Стежками рідної мови» (мовленнєве спілкування) вихователі Луцевят Т.А., Дяченко Н.В.

«Людина працею славна» вихователі Козловська Н.В., Осадчук І.І.

«Захистіть мене від лиха і зла, бо я ще дитина мала» вихователі Пархоменко О.О., Троянська О.В.

«Природа планети земля» вихователі Путінцева В.В., Санжара О.Д.

«Бережи себе, малюк» вихователі Харук С.І., Петросян Т.Ю.

Підготовлено та проведено  6 листопада 2013 року міське  методичне об’єднання вихователів середніх груп дошкільних закладів м. Кіровограда:

вихователь Бондаренко І.Ю. провела інтегроване заняття з використанням індивідуально – диференційного підходу до дітей в зображувальній діяльності

1.4. Результати атестації і аналіз якісного і кількісного складу педагогічних працівників.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2013 – 2014 навчальному році була спрямована на підвищення якості проведення навчально-виховної роботи шляхом впровадження інновацій, удосконалення професійної майстерності кожного педагога.

 

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів

Фактична

кільк.

педагогів

1.

Курси підвищення кваліфікації

2

2

2.

Атестація

3

3

3.

Участь у роботі творчої групи

6

6

 

Хід атестації педагогічних кадрів у  навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, різних видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців.

Атестовано 3 педагогічних працівників.

Мартинцова О.В. – підтвердження кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»Бондаренко І.Ю. – встановлення кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

Камінна К.П. - підтвердження відповідності  займаній посаді з встановленням восьмого тарифного розряду.

1.5. Ефективність і доцільність методичної роботи.

Основними принципами організації методичної роботи в ДНЗ є науковість, зв’язок з життям та актуальність, системність, комплексний характер, систематичність, послідовність, наступність, безперервність, творчий характер, максимальна активізація педагогів, оперативність, колективний характер

Для підвищення педагогічної майстерності педагогів адміністрацією були створені належні умови, організовані та проведені протягом навчального року такі заходи:

-         довідково-інформаційне оснащення методичного кабінету (стенд «Педагогічний вісник ДНЗ» та «Інформаційно-діловий вісник» постійно поновлювалися, відповідно до запланованих заходів, завдання для самоосвітньої діяльності);

-         комплектування та поповнення бібліотечного фонду методкабінету літературою з питань самоосвіти педагогів, методичними посібниками за Програмою «Дитина в дошкільні роки, програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»; фаховими методичними журналами;

-         підготовка та проведення методичних заходів з використанням науково-методичної літератури, в якій висвітлюється поставлена проблема;

-         організація наставництва.

Протягом року проведено засідання педагогічної ради:

Шляхи організації навчально-виховного процесу, спрямованого на всебічний розвиток особистості дитини

 1. Звіт про роботу дошкільного навчального закладу в 2012-2013 навчальному році
 2. Затвердження  плану роботи дошкільного навчального закладу на новий навчальний рік.
 3. Звіт про організацію та проведення обліку дітей дошкільного віку що проживають на закріпленій території
 4. Про підсумки конкурсу-огляду на найкращу групу у підготовці до нового навчального року.

Громадянська компетентність дошкільників

 1. Виховання у дітей національної свідомості шляхом розширення знань про свій родовід та оволодінням багатства рідної мови
 2. Виховуємо патріота своєї землі
 3. Стан громадянського виховання в закладі

 

Гурткова робота – важлива частина освітнього процесу сучасного дошкільного закладу

 1. Гурткова робота як джерело творчого становлення особистості дошкільника
 2. Стан рівня гурткової роботи в дошкільному закладі
 3. Результати гурткової роботи
 4. Підсумки атестації педагогічних працівників за 2012-2013 навчальний рік

Підведення підсумків 2013-2014 навчального року.

 1. Аналіз виконання розділів річного плану, стану роботи з підвищення професійної майстерності педагогів
 2. Рівень засвоєння програм вихованцями дошкільного закладу. Результати моніторингового дослідження.
 3. Наступність в спільній роботі дитячого закладу і школи
 4. Організація літнього оздоровлення в дошкільному закладі

В рамках підготовки до педагогічних рад організовувалися змістовні виставки методичних та наочних посібників для організації навчально-виховного процесу.

Фонд методичного кабінету поповнюється планами конспектами інтегрованих занять, консультаціями за різноманітною тематикою, матеріалами ППД. Згідно вимог узагальнюються і оформляються матеріали засідань педагогічних рад, семінарів, семінарів-практикумів.

У цьому навчальному році було узагальнено досвід роботи педагогів:

- вихователя Мартинцової О.В. з питання «Сучасні технології інтелектуальногоо розвитку дошкільника: аспект математика та логіка»»

- вихователя Бондаренко І.Ю. з питання «Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку

1.7. Стан матеріально-технічної бази.

Всі кабінети, групові приміщення, службові приміщення і обладнання ДНЗ знаходяться в робочому стані, щорічно проводиться обстеження і складаються акти-дозволи для роботи з дітьми в начальному році. Всі приміщення утримуються відповідно санітарно-гігієнічних вимог, мають естетичний вигляд.

Адміністративно-господарська діяльність здійснювалась відповідно з річним планом роботи ДНЗ.

За період з вересня 2013 року по травень 2014 року зі спец. фонду було використано:

 • кухонний інвентар – 2396,70 грн.
 • придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту коридору -4943,51 грн.
 • поточний ремонт електроплит – 3724,00 грн.
 • вікна – 2900,00 грн.
 • придбання постільної білизни – 2068,00 грн.
 • придбання пожежних рукавів  - 1620,00 грн.
 • придбання стендів – 1559,00 грн.
 • ремонт каналізації – 635,00 грн.
 • періодичні видання – 2577,78 грн.
 • обов’язкове страхування пожежної дружини – 876,00 грн.
 • підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель -1820,00 грн.
 • за виконання метрологічних робіт – 524,11 грн.
 • проведення санітарно - гігієнічні  дослідження – 2190,92 грн.

Всього:  27835,02 грн.

За період з вересня 2013 року по травень 2014 року з благодійного фонду було використано:

м’який модуль для фізкультурної зали – 5160,00

натяжна стеля в муз. залі– 12700,00

декор для хола – 1000,00

гідравлічні випробування – 900,00

ремонт маніпуляційного кабінету – 800,00

ремонт харчоблоку – 2500,00

ремонт кладової – 1200,00

фарба для ремонтних робіт – 606,00

холодильна камера – 800,00

перевірка пожежних гідрантів – 400,00

послуги електрика (заміна електропроводки в муз.залі) – 1070,00+525,00

аналіз води – 165.89

бланки меню – 140.00

заміна картриджа, фарби – 430.00

придбання меблів в гр. №13 – 2500,00

ремонт спальної кімнати в гр. №4 – 3800,00

килим для гр..№4 – 600,00

ремонт службового туалету – 5759.00

фарба для проведення ремонтних робіт – 2399.00

конц.товари для груп з дод.пл.пос – 2500.00

миючи засоби – 1900,00

оформлення тендерної документації - 3600,00

послуги інтернету - 945.00

картрідж в бухгалтерії - 189.00

конц.товари - 720,00

Фарба – 627,0

Миючі засоби – 164,0

Покос трави – 215,0

Ремонт каналізаційної системи – 600,0

Ремонт електроплити – 521,00

Обивочна тканина для стільців – 400,00

Сишульний барабан – 693,00

Концтовари – 507,02

Картрідж – 290,00

Шпалери для 12 групи – 131,55

Дезінфекційний засіб «Брілліантовий Міг» - 200,0

Підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері державних закупівель - 1820,0

Всього надійшло благодійних внесків батьків - 16030

Своєчасно проводиться системний аналіз комплектування закладу дітьми, ведеться підготовка документів до організованого початку навчального року, проводиться тарифікація педагогічного персоналу. Адміністрацією щоденно контролюється економія електроенергії, води, стан майна, обладнання, приміщень, території закладу. Уся діяльність персоналу регламентується наказами по ДНЗ.

Питання, пов’язані з охороною праці, профілактикою травматизму, проблемами охорони життєдіяльності дітей, санітарних правил утримання приміщень, збереження майна закладу та дотримання здорового психологічного клімату в колективі вирішуються оперативно з урахуванням проблемних запитів.

 Виконання Закону України «Про звернення громадян»

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, Розпорядження Харківської облдержадміністрації № 455 від 13.05.1997 року «Про організацію виконання постанови Кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкціїї з діловодства за зверненням громадян», Інструкції з діловодства за зверненням громадян, яка затверджена наказом управлінням освіти ХОДА № 380 від 24.09.1997 року, листів Управління освіти Кіровоградської міської ради в дошкільному навчальному закладі проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, установлена скриня для питань та пропозицій громадян, оформлений інформативний куточок щодо порядку звернення громадян.

За 2013 – 2014 навчальний рік кількість усних звернень – 33, з них 2 скарги

Порушені питання розглянуті, надані відповіді .

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) № 14 “Калинка”
Богданової Інни Ігнатівни

Перед педагогічним колективом та громадськістю

31.05.2013р.

 • Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета:

 • Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

 • 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
 • 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом

Порядок денний:

 • 1. Вибори голови та секретаря зборів.
 • 2. Вибір лічильної комісії
 • 3. Звіт завідувача.
 • 4. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).
 • 5. Таємне голосування.

Присутні:

 • Колектив закладу
 • Батьківський комітет
 • Члени ради закладу
 • Представники громадськості

Дошкільний навчальний заклад функціонує з 1990 року

Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

м.Кіровоград

вул. Генерала Жадова, 21а

тел. 55-52-81

Засновником дошкільного навчального закладу – Кіровоградська міська рада.

Дошкільний навчальний заклад працює в 5-ти денному робочому тижні, за режимом роботи 10,5 годин: з 7.00 – 17.30.

Чергові групи працюють

з 7.00 та з 17.30 – 19.00.

Дошкільна навчальна установа розташована у типовому приміщенні,
має у своєму складі 13 груп, з них:

 • У дошкільному навчальному закладі працює 67 працівники, з них: 33 педагога: з вищою освітою – 27, з середньою спеціальною – 6; медичного персоналу – 2, технічного персоналу – 32 працівники.

Кваліфікаційний рівень педагогів

 • Вища категорія - 4
 • І кв. категорія – 1
 • ІІ кв. категорія – 2
 • Спец. – 17
 • Вихов. – метод. – 2
 • 8 розряд - 6

Заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм», постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2003р. № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг», Концепцією дошкільного виховання в Україні, Статутом закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, Посадовими інструкціями, «Положеннями про порядок здійснення інноваційної діяльності», Інструктивно-методичним листом «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі», «Коментарем до Базового компонента дошкільної освіти в Україні».

Головна мета закладу:

 • Забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку
 • Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Основні завдання:

 • Зосередити увагу всього педагогічного колективу на природничо-екологічне виховання дошкільнят
 • Продовжити роботу по формуванню морально-етичних ідеалів в сім’ї та дошкільному закладі використовуючи педагогічну спадщину В.Сухомлинського.

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Організація методичної роботи дошкільного закладу регламентується річним планом

 • Планування за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
 • Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)
 • Розвиваємо зв’язне мовлення малюків
 • Сюжетно-рольова гра – школа моралі для дитини дошкільного віку.
 • Особливості гендерної соціалізації в ігровій діяльності дошкільників
 • Формування у дітей математичних уявлень: множина, величина, форма, простір
 • Уявний світ дітей.
 • Екологічна культура та народні природознавчі традиції
 • Правила культурної поведінки для кожної дитини

Семінари-практикуми:

 • «Створення предметно-розвивального середовища як одна з умов математичного розвитку дітей»
 • «Робота з екологічного виховання з дітьми дошкільного віку»
 • «Робота з батьками з морально – етичного виховання»

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами. Під керівництвом вихователів – методистів Спасібко Л.О., Іщенко Т.М. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, “Джміль”, “Бібліотечка вихователя дитячого садка”, зразковий комплект “Практика управління дошкільним закладом”, до складу якого входе журнал “Вихователь – методист дошкільного закладу”, “Музичний керівник” та “Коза – диск” та мережею Internet

Постійно проводилися засідання «Школи молодого педагога», яка плідно працювала впродовж всього навчального року.

Спостерігаючи педагогічний процес, колективні перегляди:

«Околицями рідного міста (тематичне заняття)» (9 група),

«Мова барвиста, мова багата»(12 група),

«Академія мистецтв » (11група),

«У лісі взимку” (2 група),

«Подорож у країну геометричних фігур (10 група),

«Пошуково-дослідницька робота дітей старшої групи» (9 група),

Вивчаючи діагностику розвитку дітей слід зазначити,

що в цілому педагоги володіють методикою навчання

дітей дошкільного віку.

 • З метою поглибленого вивчення стану морально-етичного виховання в жовтні 2012 року було проведено тематичне вивчення даного розділу. Результати отриманні під час вивчення свідчать про те, що в більшості груп робота з морально – етичного виховання проводиться на належному рівні. Встановлено, що вихователями проводиться планомірна робота щодо вдосконалення змісту, форм та методів роботи з проблеми морально – етичного виховання.

Педагоги розуміють, що моральне виховання є одним із найважливіших чинників загального розвитку дошкільників. Воно здійснюється у всіх видах діяльності і покликане забезпечити виховання в дитини з перших років життя гуманного ставлення до навколишнього світу, любові до родини, рідної домівки, краю, міста, Батьківщини; повагу до людей різних національностей, державної символіки.

 • У процесі морального виховання у дитини розвиваються гуманні почуття, формуються етичні уявлення, навички культурної поведінки, соціально-суспільні якості, повага до дорослих, відповідальне ставлення до доручень, уміння дружно гратися й трудитися, справедливо оцінювати свої вчинки й оцінювати дії інших дітей.
 • Шляхи розв’язання завдань морального виховання: повага педагога до кожної дитини, емоційно- позитивне спілкування дошільників один з одним, організація повсякденної спільної творчої діяльності дітей і дорослих. Опираючись на ці принципи, вихователі сформували у дітей соціально-комунікативні вміння й навички, дружні почуття, колективні взаємини, створили сприятливі умови для виховання чуйності, співчуття, турботи, доброти.
 • Кожен віковий період розвитку дошкільника має свої особливості. Моральний розвиток пов’язаний з різними психічними процесами. Так, у ранньому віці (групи № 1,2, 3) домінує сприйняття, з чим пов’язана безпосередність у поведінці дитини. Пізніше (групи  №6,4,10) домінуючого значення набуває пам’ять як основа накопичення й збереження особистого досвіду. Потім на перший план поступово виступає мислення, що спричиняє узагальнення факторів морального змісту. Моральне формування особистості дошкільника вимагає дотримання певних педагогічних умов:

-  чіткої постановки виховних завдань, спямованих на створення гуманних взаємин у дитячому колективі;

-   гуманного ставлення вихователя до дітей, прагнення зрозуміти дитину, її стан, мотиви вчинків;

-    створення умов для активної діяльності дітей, що формує доброзичливі взаємини, принципи колективізму.

 • Як уже зазначалось, роль дорослого у моральному розвитку дошкільника дуже велика. Стосунки "Вихователь – дитина ” сприймаються й переживаються дітьми зі знаком "плюс”, або "мінус”. Від цього залежить комфорт дитини, її настрій, сприйняття оточуючого.
 • Вихователі у своїй роботі з морального виховання опираються на дієвий підхід. Це означає, що педагогічним інструментом виховання  у групах № 3, 5, 10, 12 служать різні види діяльності дітей. Навчання дітей норм морального поводження вихователі груп № 1, 2, 6, 9, 11 здійснюють у спільній грі
 • У діяльності, особливо ігровій, виникають ситуації (іноді вони створюються вихователями спеціально, цілеспрямовано), які дозволяють підтримувати позитивні прояви дітей, формулювати правила поведінки.
 • Важливе місце в роботі з дітьми займає підготовка до навчання в школі. Навчальні мотиви дошкільника виникають у ситуаціях, пов’язаних із грою, малюванням, конструюванням, практичними завданнями.
 • Соціальні мотиви, як внутрішні побудники моральних вчинків формуються під впливом систематичної роботи з розвитку моральної свідомості дитини.
 • Особливе значення педагоги Петросян Т.Ю, Камінна К.П., Стародумова Н.О. надають творчим роботам дітей, що дозволяють не тільки розвивати моральну свідомість, але й уникати повчальності, зайвого дидактизму.
 • Особлива увага приділяється старшим група, вихованці яких досягають оптимального для умов дитячого садка розвитку. У цьому віці відзначається значна диференціація видів діяльності, у яких дитина може виявити самостійність у прийнятті норм поведінки і регулюванні її відповідно до внутрішніх мотивів.
 • В січні 2013 року проводилося тематичне вивчення стану розвитку логічного мислення з використанням математичних ігор . Результати отриманні під час вивчення свідчать про те, що в більшості груп робота з розвитку логічного мислення з використанням математичних ігор проводиться на належному рівні. По вікових групах матеріали систематизовано на основі ключових математичних понять (величина, множина, кількість і лічба,  колір, геометричні фігури, орієнтування у просторі та часі).
 •          На допомогу вихователям були проведені групові та індивідуальні консультації з таких питань:
 • Створення предметно-розвивального середовища як одна з умов математичного розвитку дітей
 • Формування у дітей математичних уявлень: множина, величина, форма, простір

Колективні перегляди:

 • Подорож у країну геометричних фігур (група №10, вихователь Харук С.І.)
 • Сенсорний розвиток малят (група №3. вихователь Мартинцова О.В.)

Всі відкриті перегляди проводилися для обміну та впровадження в практику роботи практичного досвіду для малодосвідчених та молодих фахівців дошкільного закладу.

         У всіх дошкільних групах узагальнено наочний та роздатковий матеріал для ведення педагогічного процесу з розділу «Цікава логіка та математика».

Основними формами організації роботи з дітьми є логічні та математичні ігри, а саме:

 • «Сходинки»
 • «Зроби доріжку»
 • «Хто в хатинці живе»
 • «Неоднозначні відповіді»
 • «Потяг»
 • «Намисто для господині зими»
 • «Квітники розквітли»
 • «Мозаїка»

Заняття для розвитку логічного мислення проводяться в кожній віковій групі. Практикується проведення як чистих занять так і інтегрованих, на яких діти вчаться використовувати набуті знання на практиці:

 • «Веселі клубочки» (група №2)
 • «Шукаємо скарб» (група №6)
 • «Вчимося з Марійкою» (група №13)
 • «Чарівна квітка» (група №9)
 • «Логічний калейдоскоп» (група №9)
 • «Михайликів мішок» (група №1)

З метою забезпечення ефективності навчально-виховного процесу під час  навчання дітей математики та логіки вихователі постійно поповнюють розділ новим наочним, дидактичним матеріалом, поповнюють посібники, виготовляють цікаві дидактичні ігри. Це сприяє покращенню змісту занять, підвищенню рівня знань дітей, розвитку логічного мислення в групах старшого дошкільного віку та сенсорному розвитку молодших дошкільників.

Вжиті заходи щодо охоплення навчанням
дітей 5-ти річного вік:

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811 ) протягом року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 4 – 5 років, які проживають в мікрорайоні дитячого садка, але не відвідують його. Педагогічні працівники відвідали такі сім’ї вдома, проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти. З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, традиційно,  16 травня було проведено День відкритих дверей для батьків вихованців та жителів мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, фотовиставки, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат.

Аналіз медичної роботи

 • Вся медична робота в закладі спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України „Про дошкільну освіту”. Санітарно-гігєнічні умови дошкільного закладу на належному рівні. В установі проводяться всі необхідні профілактичні заходи:
 • -         контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками на всіх ділянках роботи;
 • -         здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;
 • -         розроблена тематика для медико-педагогічних нарад.

У закладі постійно проводяться загартовувальні процедури. Протягом дня підтримується рухова активність дітей. Проводяться „Дні здоров’я”, спортивні розваги. У навчальні заняття вводяться фізкультхвилинки. Влітку проводять оздоровчі заходи, які полягають у забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі.

Організація харчування:

Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти одержують 3х разове харчування. Старшою медсестрою складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток

Всі постачальники пройшли тендер і отримали дозвіл в міській СЕС на постачання продуктів в заклад.

Продукти харчування надходять разом з сертифікатами якості та висновками санепідемічної експертизи.

З боку завідувача та медичних працівників протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі.

Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами

З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Протягом року використовувалась сіль йодована, проводилась С-вітамінізація третіх страв.

Виконання норм продуктів харчування

Назва продукту

Норма

Виконано

+\-

 

Я

С

Я

С

Я

С

Хліб

75

120

73

107

-2

-13

Борошно

15

25

9

12

-6

-13

Крупи, бобові, макарони

30

45

58

72

+28

+27

Картопля

130

190

86

113

-44

-77

Овочі різні

180

230

123

150

-57

-80

Цукор

35

45

33

45

-2

N

Масло вершкове

12

21

12

21

N

N

Олія

6

9

6

9

N

N

Молоко

350

400

135

208

-215

-192

М'ясо

60

100

50

80

-10

-20

Риба

20

45

20

25

N

-20

Сметана

5

10

6

7

+1

-4

Сир кисло-молочний

35

45

35

40

N

-5

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. Оформлено дієвий стенд «Рости здоровим, малюк !»

Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення:

З метою морального стимулювання кращі педагоги та обслуговуючий персонал. за успіхи в роботі, адміністрацією дошкільного закладу були нагороджено грамотами та подяками. Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання працівники дошкільного закладу одержали грошову винагороду та премії.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

У дошкільному закладі діє рада ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, питання звернення за спонсорською допомогою до підприємств та організацій, звітування про залучені та витрачені благодійні внески..

Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться “Дні відкритих дверей”, батьківські збори, консультації.

Постійно для покращення матеріально-технічної бази залучаються спонсорські кошти та благодійні батьківські внески

1 група: замінено вікна у спальній кімнаті, придбано бактерицидну лампу, теплоконвектор. Виготовлено меблі у куточок природи

2 група: замінено вікна у спальній кімнаті та роздягальні, придбано постільну білизну

3 група: замінено вікна у роздягальні, груповій та спальній кімнаті

4 група: замінено вікна у туалетній кімнаті. Зроблено ремонт в спальній кімнаті

 5 група: замінено вікна у груповій кімнаті та роздягальні, придбано теплоконвектор та бактерицидну лампу

6 група: замінено вікна в спальній та туалетній кімнаті, роздягальні, здійснено капітальний ремонт туалетної кімнати

7 група: замінено вікна у спальній кімнаті, пошито покривала для ліжок

8 група: здійснено ремонт стелі у груповій кімнаті та роздягальні

9 група: замінено вікна в спальній кімнаті, придбано посуд

10 група: виготовлено меблі для ігрової зони “Магазин”

11 група: виготовлено меблі для спортивного куточку, здійснено ремонт роздягальні, замінено вікно

12 група: замінено вікно у роздягальні, придбано магнітну дошку та теплообігрівач “УФО”

13 група: виготовлено меблі для групової кімнати

Особливо відмітити потрібно такі родини: Кавка, Кулик (1 група), Погрібні, Демура (3група) Товтін (5 група), Балазюк, (6 група) Цейслер, Базанові, Матієнко (9 група), Ковальова, Завадська (12 група) та Синицькі, Михальські (13 група).

 

Слід відмітити оснащення ігрових майданчиків груп № 5, 10, 13

Посилити в новому навчальному році роботу батьківських комітетів груп № 2, 7, 8, 13

В період з вересня 2013р по травень 2014р. з спецфонду використано:

Миючі засоби – 1114,50

Матеріали для ремонту туалетної кімнати – 4160,46

Ремонт електроплит – 1198,50

Буд.мат для ремонту спальної кімнати в групі №4 – 1780,86

Конц.товари – 1599,90

Проектор – 4200,00

Страхування пожежної дружини – 825.00

Кухонний інвентар – 498,00

Фарби – 2399,44

Тех.обсл. внутрішньобудинкових комунальних мереж – 396,09

Ленолеум – 605,06

Всього: 18777,81

В період з вересня 2013р по травень 2014р. з благодійного фонду використано:

Заміна вікон – 2200,00+7600

Пошиття костюмів – 500.00

Прикраси для музичної зали – 686,00

Ремонт холу на І поверсі – 11598.00

Придбання посуду для харчоблоку – 1023.60

Гідравлічні випробування – 912.00

Лічильники електричної активності – 365.30

Трансформатори струму – 692.22

Конц.товари – 1976.82

Оформлення документів на проведення тендерних закупівель – 3600

Ремонт туалету для працівників закладу – 1700.00

Ремонт кладової – 1200.00

Ремонт маніпуляційного кабінету – 1000.00

Ремонт харчоблоку – 2500.00

Відкоси в мед.кабінеті та біля 12 групи – 3000.00

Меблі для 13 групи – 1250.00

Всього: 41803,94

Стан дитячого травматизму:

Одним із основних завдань, які стоять перед дошкільним закладом, крім навчання та виховання дитини  є, відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, - 

"… збереження життя,  фізичного та  психічного здоров'я вихованців згідно із законодавством"

З цією метою у нашому закладі проводиться значна робота, а саме:

Перш за все, щоб умови знаходження дітей у закладі відповідали встановленим

 проводиться відповідна робота з вихователями. Так обов’язки вихователів щодо роботи з вихованцями визначені у посадових обов’язках викладених у Посадовій інструкції. На жаль поки ще зустрічаються випадки коли вихователі не у повному обсязі виконують свої обов’язки, що призводить до ушкоджень здоров'я дітей, до конфліктних ситуацій з батьками, до порушень режиму дня тощо. Всі ці випадки не проходять поза увагою адміністрації і знаходять відображення в управлінських рішеннях, які приймаються по дошкільному закладі.

 • Одним з напрямків створення безпечних умов для дітей - це навчання дітей правилам безпечного поводження під час навчально – виховного процесу.
 • З цією метою у дошкільному закладі передбачено проведення бесід, інструктажів з дітьми перед проведенням організованих педагогічних заходів. Один раз у квартал поводяться Тижні безпеки дитини під час яких у кожній групі проводяться тематичні заходи. Аналіз матеріалів Тижнів свідчить про те, що якість і змістовність заходів, за останній час, значно покращилися.

Для якісного проведення навчання дітей безпечному поводженню у надзвичайних ситуаціях  для вихователів підготовлені комплекти інструкцій для вихованців, створені 4 теки для поповнення методичним матеріалом для підготовки і проведення заходів під час Тижня безпеки дитини. Продовжується робота з підготовки комплектів бесід, сюжетно рольових ігор за тематикою Тижнів.

 • За звітний період сталося 1 випадок травмування дитини в навчально-виховному процесі

Виконання Закону України «Про звернення громадян»

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, Розпорядження Харківської облдержадміністрації № 455 від 13.05.1997 року «Про організацію виконання постанови Кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкціїї з діловодства за зверненням громадян», Інструкції з діловодства за зверненням громадян, яка затверджена наказом управлінням освіти ХОДА № 380 від 24.09.1997 року, листів Управління освіти Кіровоградської міської ради в дошкільному навчальному закладі проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, установлена скриня для питань та пропозицій громадян, оформлений інформативний куточок щодо порядку звернення громадян.

За 2012 – 2013 навчальний рік кількість усних звернень – 53, з них 3 скарги

Порушені питання розглянуті, надані відповіді .

 


1
2
3
4
5
6
7